Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

Život, učenie a skutky Ježiša, v čase jeho trojročného pozemského pôsobenia a vyučovania.

Zväzky 1 až 10 prijal vnútorným slovom Jakob Lorber v období od 2. augusta 1851 až do 19. júla 1864; zväzok 11 prijal Leopold Engel v roku 1891. Z nemeckého originálu preložil Peter Bezemek v roku 2020 (prvý zväzok).

Elektronickú verziu knihy je možné bezplatne stiahnuť zo stránky www.aeon.sk (prípadne iných stránok uchovávajúcich jej kópiu).

Obsah

1 – Duchovný výklad úvodných slov Evanjelia podľa Jána.

2 – Ján Krstiteľ svedčí o Pánovi. O povahe Boha. Božie spôsoby spásy.

3 – Inkarnácia večného Slova. O znovuzrodení. Prvá a druhá milosť.

4 – O zákone a milosti. Vykupiteľ a zákon. Otec a Syn sú jedno; ako plameň a svetlo.

5 – Svedectvo Krstiteľa o sebe. Dôvod popretia jeho ducha Eliáša. Pokora pripravovateľa cesty. Falošné predstavy svätyne o príchode Krista.

6 – Ján krstí Pána vodou, on jeho Duchom Svätým. Svedectvo Otca o svojom Synovi. Poznámky ku vtedajšiemu spôsobu zapisovania.

7 – Krst. V púšti. Prví učeníci. Tri verše ako príklad vtedajšieho spôsobu zapisovania.

8 – Prví učeníci Pána. Pán v púšti pri Bethabare. Povolanie Andreja a Petra.

9 – Petrov domov. Povolanie Filipa a Natanaela.

10 – Pán s prvými štyrmi učeníkmi v rodičovskom dome v Nazarete. Máriine mylné názory na pôsobenie Mesiáša. Povolanie Jakuba, Jána a Tomáša. Podobenstvo k svadbe v Káne. Tri stupne znovuzrodenia.

11 – Zázrak s vínom na svadbe v Káne. Petrovo priznanie. Svedectvo Pána o Jeho poslaní.

12 – Pán so svojimi v Kafarnaume a jeho blízkosti. Izaiášov prísľub. Začiatok vyučovania Pána. Pán na Veľkú Noc v Jeruzaleme. Poznámky k vtedajšej Veľkej Noci.

13 – Vyčistenie chrámu Pánom.

14 – Pánove prorocké slová o zborení chrámu a jeho znovupostavení za tri dni. Veľké svedectvo Pána o Židoch; títo žiadajú potvrdenie.

15 – Ďalší rozhovor medzi Pánom a Židmi. Pán odhalí ich nepekné myšlienky a zámery a odíde z chrámu.

16 – Duchovný význam vyčistenia chrámu.

17 – Pán v hostinci pred mestom. Rozhovory s boháčmi prichádzajúcimi v noci.

18 – Nikodém v noci navštívi Pána. Jeho otázka na prichádzajúce Kráľovstvo Božie. Pánova zastretá odpoveď o znovuzrodení ducha. Nikodémove slabé porozumenie.

19 – Pokračovanie rozhovoru s Nikodémom. Ľudské bytie. O mystériu Ducha. Podobenstvo o novom víne ako obraz duchovne nedozretej duše.

20 – Ďalšie tri významné verše, ktorým Nikodém nerozumie. Pán o vyzdvihnutí Syna Človeka.

21 – Pán o inkarnácii Syna a Jeho misii ako Syna Božieho a Syna človeka.

22 – Nikodém stále nedokáže spoznať Syna Božieho a Syna človeka. Pán ho odkáže na Jána. Hľadajúcemu nakoniec svitne. Pánova rada: „Nasleduj volanie svojho srdca!“

23 – Pánove pôsobenie v Judsku. Krst vodou a ohňom. Spor učeníkov ohľadom platnosti krstu.

24 – Krstiteľovo najväčšie a posledné svedectvo o Pánovi. Jánova pokora. Božie tajomstvo ako Otca a Syna. Podmienka pre večný život: viera v Syna.

25 – Prejav milosti voči tým, ktorí uverili v Pána veľmi rozmnoží počet Jeho prívržencov. Vznik falošných evanjelií. Pán ide cez Samáriu do Galiley. Postoj Samaritánov. Sychar. Pán so Svojimi oddychuje pri Jakobovej studni.

26 – Pán a žena pri Jakobovej studni. Pánove slová o živej vode.

27 – Rozhovor Pána a ženy o jej mužovi. Jej otázka, ako a kde treba uctievať Boha a ako sa vyliečiť. O pravom uctievaní Boha v duchu a v pravde.

28 – Žena je ochotná dať sa Pánovi napiť. Od duchovného smädu Pána k ľudskému srdcu. Liečiaci duch u veriacich ľudí. Rozhovor o Mesiášovi. Pán sa žene odhalí ako Mesiáš.

29 – Vyliečenie ženy. Radosť vyliečenej a nadšené ohlasovanie nájdeného Mesiáša. Delegácia Sycharijcov k Mesiášovi.

30 – Pánova reč o Jeho živej potrave. O veľkej žatve.

31 – Samaritáni spoznajú Pána.

32 – Milá scéna medzi Pánom a ženou, v ktorej dome sa Pán ubytuje.

33 – Zázračné dianie v ženinom dome počas jej neprítomnosti.

34 – Učenie a skutky Pána zaznamenané evanjelistom Jánom. Anjelov zázrak. Pán a Jeho vlastní v starom Jozefovom dome v Sychar. Vysvetlenie Pánovej zázračnej moci.

35 – Správa sluhov o zázračnom zariadení domu. Užasnutá bázeň ženy a poznanie Pána. Učeníci uzrú nebesá. Natanaelovo poznanie. Pán vyzýva k mlčaniu o božskom tajomstve.

36 – Úloha Jána ako evanjelistu. Prísľub súčasného zjavenia. O Mesiášovi a Jeho Kráľovstve. Joram dostane dar duchovného liečenia. Joram a Irhael zosobášený Pánom. Pán nespí.

38 – Matúš, bývalý colný úradník, dostane pokyn, aby zaznamenal Pánovu kázeň na hore.

39 – Raňajky u Irhael. Rozhovor pri stole. Pánova reč o predurčení človeka k dokonalosti. Kázeň na hore. (Matúš 5,6,7)

40 – Tamojší kňazi kritizujú kázeň na hore. Pánov pokyn, že nie sú dôležité obrazy, ale duch jeho reči.

41 – Veľkňaz ďalej kritizuje Pánove tvrdé učenie a prirovnáva ho k uzavretému džbánu a smädnému človeku.

42 – Natanaelove vysvetlenie zodpovedajúcich obrazov z kázne na hore. Súvislosť medzi prirodzeným a duchovným. Cesta k pochopeniu duchovného. Rozdiel medzi božským a ľudským slovom.

43 – Ďalšie vysvetľovanie kázania na hore. Natanaelove zdôvodnenie Pánovej obraznej reči. Pán dáva Svoje učenie vo forme semienok. V pôde lásky musia vzísť a priniesť plody.

44 – Ďalšie otázky kňaza ohľadom zodpovedajúcich súvislostí podobenstiev kázania na hore. Natanael vysvetľuje „pravé oko“ a „ľavú ruku“.

45 – Natanaelova skromnosť, jeho apoštolské vyznanie. Veľkňaz chce nasledovať Pána.

46 – Vyliečenie malomocného. Účinok tohto zázraku na veľkňaza, jeho horlivosť a nadšenie. Pánove pokyny ohľadom správnej miery vo všetkom.

47 – Zázračná večera u Irhael v spoločnosti anjelov. Pánove poznámky ohľadom Jeho nebeských služobníkov. Hnev a neviera zo strany galilejských krajanov Spasiteľa.

48 – Hostia a nebeskí služobníci. Obavy veľkňaza ohľadom jeho úlohy obrátenia neveriacich ľudí. Pánove poznámky k Jeho misii a predpoveď Jeho utrpenia, smrti a vzkriesenia. O úspechu misie martýrov po ich smrti. Zjavenia duchov. Prísľub dnešným nasledovníkom.

49 – Pravé uctievanie Boha. Irhaelina reč. „Nie modlitebne by ste Mi mali stavať, ale hostince a útulky pre chudobných!“ Odkaz na chrám stvorenia.

50 – O svätení šabatu. Čo chce Boh, aby ľudia robili. Pracovný deň a šabat. Božia neustála činnosť. Mojžišovo učenie o šabate.

51 – Evanjelium zo Sychar. Príbeh Natanaelovho obrátenia. Príkaz Pána, mlčať o Jeho božstve až do Jeho vyzdvihnutia na kríž.

52 – Pán hovorí s veľkňazom o jeho domácich pomeroch. Ohováranie veľkňazovej rodiny. Jonaelov smútok. Pánova útecha a Jeho svedectvo pred svetom.

53 – Petrovo nadšené svedectvo o Synovi Božom a jeho verdikt ohľadom neveriaceho Galilejca. Galilejcov verdikt ohľadom Ježiša a Jeho učeníkov. Petrova odpoveď. Anjel a Pán odsúdia klamára. Zloduchovo pokánie.

54 – Pán a Jonaelova rodina. Hnev učeníkov a Pánovo pokarhanie.

55 – Prechádzka krásnym hájom. Starý Ezauov zámok. Scéna medzi zámockým pánom, jeho sluhami a Pánom. Pánova otázka na obchodníka a jeho rozpaky.

56 – Opatrná odpoveď obchodníka na otázku, kto je pánom sveta. O zlých skúsenostiach svedkov pravdy na Zemi. Jonaelova úvaha o lži ako príčine zla na Zemi.

57 – Pán sa nechá obchodníkovi poznať ako Mesiáš a prijme pozvanie obchodníka na obed.

58 – Pánove pokyny pre život. „Čo robí láska, to zostáva večne.“ Bieda priateľov sveta na onom svete. Pánova rada ohľadom dobrého využívania prostriedkov. Ako človek dosiahne požehnanie Božie.

59 – Obchodníkova slabá dôvera v Božiu starostlivosť o chudobných. Jeho bázeň pred Jehovom a jeho dobrá vôľa v starostlivosti o chudobných. Človek by mal Boha viac milovať, ako sa ho báť!

60 – Prekvapenie nad prekvapenie, zázrak nad zázrak. Pán, ako obchodníkov hosť, hostí obchodníka v starom Ezauovom zámku nebeským jedlom v novovytvorenej sále.

61 – Užasnutý obchodník vytuší v Ježišovi Syna Božieho.

62 – Pánova reč o Kráľovstve Božom a misii Mesiáša. Pobyt zosnulých ľudských duší pred nanebovstúpením Pána.

63 – Jairuthova reč o rozdieloch medzi zákonom a dobrou radou. O pôsobení vína.

64 – Jairuth sa vzdáva vína, namiesto toho chce pomáhať chudobným. Dostane dvoch strážnych anjelov.

65 – Jairuth sprevádza Pána. Služba strážnych anjelov.

66 – Uzdravenie ochrnutého.

67 – Satan a Boží poriadok. Pán ako ohlasovateľ nového zákona lásky. Prítomnosť Jehovu v jemnom šumení.

68 – Dialóg o pravde medzi Pánom a rímskym veliteľom.

69 – O ničotnosti bohov. O podstate a hodnote Pravdy a ceste k nej. Tajomstvo lásky. Kľúč a sídlo Pravdy.

70 – Hnev je súd. Kde chýba láska, tam nie je ani pravda. Všeobecná Pravda nekonečnosti. Poznámky k osobnému bytiu na druhom svete.

71 – Pán vylieči veliteľovu ženu. Pán svedčí o Otcovi. Jadro učenia.

72 – Cesta do Sychar. Významné predpovede o budúcnosti. O konci sveta a všeobecnom súde. O veľkom súžení. Zasľúbenie anjelov pozaunami pred opätovným príchodom Krista. Zem ako raj. Satanova posledná skúška. O utrpení a vzkriesení Pána.

73 – Pán so Svojimi u Irhael.

74 – Drzí onemení, ich priatelia-klamári a ich výhražný postoj. Joramova prísnosť a zápal učeníkov voči klamárom. Pánovo pokarhanie a návod k správaniu sa voči zlovôli ľudí.

75 – O tienistej stránke dobrého. Príklad zo zoologických záhrad. Nová cesta k slobode Božích detí. O zaobchádzaní s kriminálnikmi. Podobenstvo o levovi. O poslaní apoštolov.

76 – Petrova dobrá reč a prosba. Pánova rada ohľadom udržiavania poriadku a pokoja v štáte. „Láskou dosiahnete všetko!“ Násilie prebúdza diablov – k zlému.

77 – Pán a drzí krikľúni. Veliteľove temné myšlienky ohľadom zvrhlosti ľudí. Jonaelova múdra poznámka o dôvere v Pána.

78 – Rímsky veliteľ a Jairuth o tolerancii. Veliteľove svedectvo o Ježišovi. Následky hriechu. Miernosť a trpezlivosť sú účinnejšie ako hnev.

79 – Jonael o liečení chorôb duše. Následky prílišnej prísnosti – vo veľkom i v malom. O treste smrti. Odplata zabitých. Rada ku zmiereniu s umierajúcimi nepriateľmi. Požehnanie mieru a priateľstva. Pomsta nepriateľov zo záhrobia. Príklad: Dávid a Uriáš.

80 – O strážnych duchoch.

81 – Pánove poučenie ohľadom zaobchádzania s kriminálnikmi. Trest smrti a jeho účinok. Pokyny pre sudcov. O hlavnom účele vtelenia Pána. Vybudovanie mosta medzi týmto a oným svetom. Vodcovia nevedomých na onom svete.

82 – Matúš doprevádza Pána ako pisár. Jonael ustanovený za učiteľa; je mu prepožičaná zázračná moc a anjel pridaný ako učiteľ.

83 – Dôležité pokyny k misii. Moc pravdy. O podstate Slova Pána. Milosť povolania ľudí k Detstvu Božiemu.

84 – Matúšova výčitka Pánovi. O podstate Boha a proces stvorenia. O kráse, vzdialenosti a veľkosti Slnka. Zatmenie Slnka.

85 – Príchod do Galiley. Rôzne názory na Mesiáša. Ďalšia cesta do Kány v Galilei.

86 – Pán v Káne. O škodách spôsobených smilstvom na tomto i onom svete.

87 – Skutočný domov je u Pána. Židovskí pochybovači. Ich ústup a zatknutie rímskymi vojakmi. Kornélius s Pánom.

88 – Pánov rozhovor s Kornéliom o chrámovej zberbe v Jeruzaleme a o Pánovom vyčistení chrámu. Nikodémov dobrý vplyv. Predpoveď súdu nad Jeruzalemom.

89 – Ježiš sa modlí za všetkých Svojich; pošle Svojich bratov, aby si dali do poriadku domáce záležitosti. Tomáš a Iškariotský. Liečenie vkladaním rúk, liečivé rastliny.

90 – Vyliečenie syna kráľovského úradníka.

92 – Pán a Matúš. O vševedúcnosti Božej. Vedenie ľudí. Podobenstvo o kamenitom poli.

93 – Pán a hostiteľ Koban v Káne. O slobodnom sebaurčení ako božskom základe životného vývoja.

94 – O peniazoch. Dôvera v Boha – ten najväčší poklad. Prečo Mojžiš nedošiel do Zasľúbenej zeme. Judášov chválospev na peniaze. „Čo človek miluje, to aj ospevuje.“

95 – Tomáš a Judáš. Judášova osobnosť a Tomášova predpoveď.

96 – Pán upokojí nahnevaného Tomáša a poradí mu odpustenie, aby tak zostal slobodný. Pánove pokyny ohľadom Judáša. Príchod do Kafarnaumu.

97 – Stotník z Kafarnaumu. Vyliečenie jeho chorého sluhu.

98 – Ľudia sa obrátia proti rozhnevaným kňazom.

99 – Hnev a pomstychtivosť kňazov voči Ježišovi. Pán v Petrovej rybárskej chatrči. Ježišova obľúbená oblasť: Galilejské more. Uzdravenie Petrovej švagrinej.

105 – Návrat do Nazaretu. Pánove jedlo s Jeho učeníkmi v Máriinom dome.

106 – Jeden muž otvorene podá v synagóge pravdivé svedectvo o Pánovi. Rozhnevaný farizej. Veriaci chcú zvoliť Ježiša za učiteľa a veľkňaza.

107 – Šimonova radosť z porážky zákonníka. O pravej radosti a škodoradosti.

108 – Pán vyrieši Máriine domáce starosti. Jej vďaka a Jeho napomenutie. Učeníci chvália Máriu. Pánova predpoveď o uctievaní Márie.

109 – Rozhovor Petra a Šimona ohľadom budúcnosti Ježišovho učenia.

110 – Urazený Judáš. Pán a traja farizeji, medzi nimi Jairus z Kafarnaumu.

111 – Pán na ceste do Jairusovho domu vylieči krvácanie Grékyne.

112 – Prebudenie Jairusovej dcéry.

113 – Pánove pokyny Matúšovi a Jánovi ohľadom odlišného zaznamenávania. Dôležité poznámky k podstate evanjelií. Cesta k pravému poznaniu Božieho Slova.

114 – Pánove slová Jairusovi ohľadne pravej vďaky. Návrat do Máriinho domu v Nazarete.

115 – Dav ľudí pred Máriinim domom v Nazarete. Ľudia chcú Ježiša vyhlásiť za kráľa. Pán odíde naspäť do rybárskeho domu pri Bethabare.

116 – Vyliečenie chromého.

117 – Rozhovor medzi mladým Rimanom a jedným zákonníkom

118 – Urazený farizej sa obráti na Pána. Pán odhalí ich bezbožné správanie.

119 – O chrámovej prísahe. Pán upokojí rozvášnený dav a unikne pred masou ľudí.

120 – Zastávka u colníka Matúša. Jeho jednanie s hriešnikmi a farizejmi. O výchove detí.

121 – Rozhovor farizejov o Jozefovi, Márii a Ježišovi.

122 – O dvoch Matúšoch, colníkovi a úradnom pisárovi. Učeníci Jána Krstiteľa a učeníci Ježišovi.

123 – Svedectvo Jána Krstiteľa o Pánovi. Podobenstvo o ženíchovi, svadobčanoch a neveste.

124 – Podobenstvo o novom a starom šate, o novom mušte a starých mechoch.

125 – Pán sa s Jánovými učeníkmi rozpráva o esejcoch. Dom colníka Matúša ako príklad altruizmu. Pánove svedectvo o Jánovi Krstiteľovi.

126 – Zázrak s vínom a jedlom. Vernosť a nemennosť Boha a Jeho požehnania.

127 – Smrť veliteľovej dcéry.

128 – Uzdravenie inej krvácajúcej ženy. Evanjelisti Marek a Lukáš. Pán v dome veliteľa Kornélia. Prebudenie Kornéliovej dcéry.

129 – Zážitky prebudenej na onom svete.

130 – Vyliečenie dvoch slepých žobrákov.

131 – Vyliečenie posadnutého hluchonemého.

132 – Dedinka nárekov, práca tyrana Herodesa. Pánova významná reč, prečo to bolo dopustené.

133 – Zázrak s jedlom a šatstvom v hladovej dedinke. Osvietené dieťa. Pánove slovo k nebesiam. Pán a dieťa.

134 – Povolanie dvanástich apoštolov a ich prvé vyslanie na misiu. Dôležité vysvetlenie o terajších evanjeliách od Ducha Božieho. Dôvod zmiznutia originálov evanjelií. Jadro ázijských náboženstiev.

135 – Príhovor colníka Matúša k jeho spoluapoštolom. Pánove pokyny ku správaniu sa Jeho misionárov.

136 – Judášove otázky a námietky proti cestovaniu bez peňazí.

137 – Pánova odpoveď na Judášove návrhy k misii.

138 – Otázka Šimona z Kány. Keď nové učenie vytvára rozpory, čo potom? Pánove napomenutie k dôvere a nebojácnemu rozširovaniu evanjelia.

139 – Kto niečo miluje viac ako Pána, ten ho nie je hoden! Svet potrebuje boj. Zasľúbenie verným v láske.

140 – O veľkosti hmotného sveta a duchovného sveta. Dôstojnosť a cieľ Detí Božích. Božské tajomstvo v človeku.

141 – Pokyny k misii a správaniu sa apoštolov. Trvalé proroctvo. Praví a falošní proroci. Prvé vyslanie apoštolov do miest Izraela.

142 – Prvá misionárska práca vyslaných apoštolov. Obrátení herodiánski vymáhači daní ako dobrí svedkovia apoštolov.

143 – Viac o Jánovi Krstiteľovi a jeho vzťahu s Herodesom. Pochybnosti Jána Krstiteľa o Ježišovi ako Mesiášovi. Jánova otázka samotnému Pánovi. Pánova odpoveď.

144 – Pánove poznámky o Jánovom pôsobení a osude. Ježiš a Ján ako Slnko a Mesiac. „On musí rásť a ja sa zmenšovať!“ Pánove svedectvo o Jánovi: „On je viac ako prorok, on je Eliáš!“

145 – Duch a duša Jána Krstiteľa.

146 – Obrátenie colníka Kisjonu. Hnev farizejov a Židov.

147 – Odchod, blúdenie a návrat Židov. Ich nočný pobyt u Kisjonu. Ich hnev a vyhrážanie sa Pánovi.

148 – Odsudzujúca reč Pána nad Chorazin, Betsaidou a Kafarnaumom. Náhľad na budúci súd.

149 – Natanaelove grécke evanjelium. O súdnom dni. „Beda protivníkom Môjho poriadku!“ „Nikto nepozná Otca – okrem Syna. Kto nie je pritiahnutý Otcom, ten nepríde k Synovi. Otec je Synova Láska.

150 – Pán patrične osvetlí zákernosť farizejov. Úzkosť ich vyženie na more, búrka naspäť na zem, takže v Kafarnaume potom mlčia.

151 – Výstup na horu. Prvé prenocovanie na Kisjonovej hore.

152 – Príchod na vrchol hory, na druhý deň. Úžasné zážitky. Rozhovory s duchmi a dušami zosnulých. Oblasti onoho sveta. Satanove obmedzenie na druhom svete. O nahliadaní ducha. Kisjonove želanie vidieť aj anjelov.

153 – O vtedajšom meraní času podľa hviezd. Poučenie Kisjonovej dcéry o mesačnom svete tromi mesačnými duchmi.

154 – Traja anjeli (cherubíni) prinesú dvanástich apoštolov na horu k Pánovi. Nebeské jedlo pre osemsto ľudí na hore. Kisjonova reč. Kniha „Jehovove vojny“.

155 – Varovanie k obozretnosti pred nováčikmi. O duchovných vývojových stupňoch. Ako môže byť Boh človekom a človek Bohom. Duchovné zasvätenie.

156 – Duchovia mieru v chladnom rannom vánku. Zostup z vrchola hory a niekoľkodňový pobyt na hore. Pánove poznámky k Mojžišovým dejinám stvorenia.

157 – Vysvetlenie Mojžišových dejín stvorenia, Kniha Genezis, kapitola 1, verše 1-5 (prvý deň).

158 – Druhý deň stvorenia (Kniha Genezis, kapitola 1, verše 6-10).

159 – Tretí deň stvorenia (Kniha Genezis, kapitola 1, verše 11-13).

160 – Štvrtý deň stvorenia (Kniha Genezis, kapitola 1, verše 14-19).

161 – Pokračovanie dejín stvorenia.

162 – Piaty a šiesty deň stvorenia.

163 – Farizejova odpoveď Pánovi na Jeho vysvetlenie Mojžišových dejín stvorenia. Pánova predpoveď súdu nad Jeruzalemom.

164 – Správa Judáša Iškariotského o jeho ceste vzduchom a jeho zbytočné otázky. Pánova odpoveď a Tomášove pokarhanie.

165 – Spokojný pobyt nebeskej spoločnosti na hore. Kisjonova otázka trom anjelom: „Prečo sa ľudia musia narodiť?“ Čistí anjeli, padlí duchovia a ľudia. Telo nie je cieľom, ale prostriedkom duchovného vývoja duše.

166 – Kisjonove chápanie Pánom darovaného Svetla. O stvorení Adama. O bytosti muža a ženy. Pád ľudstva. O inkarnácii Pána a vykúpení.

167 – O manželstve. Pád ľudstva spôsobený ženou. „Beda ľudstvu, keď sa ženy začnú zase maľovať a zdobiť a posadia sa na tróny; potom Zem prejde ohňom!“

168 – O kultúre a našich školách. Jedno, čo je potrebné.

169 – Spor kvôli teplu v horskej chate. Starý slepec, potomok Tobiáša. Evanjelium o smiechu.

170 – Vyliečenie Tobiáša. Spojitosť tohto vyliečenia s naším časom. Večera na výšine.

171 – Farizeji medzi sebou. Návrh farizeja Rhibu: Ježiša pre pokoj usmrtiť.

172 – Protiargumenty vyliečeného Tobiáša (farizeja). Jeho svedectvo o Ježišovi, Jeho posvätnom učení a Jeho božských skutkoch.

173 – Farizeji chcú Tobiáša ukameňovať.

174 – Nádherný východ slnka. Dobrá a pekná reč Tobiášova. Pánove pokyny pre život. Pravidlá pre sudcov a zákonodarcov.

175 – Pánova dobrota voči Jeho nepriateľom. On a Jeho sa postia. Zostup z hory.

176 – Scéna s farizejmi kvôli trhaniu klasov cez šabat. Milosrdenstvo je lepšie ako obeta. „Syn človeka je Pán šabatu.“ Vyliečenie človeka s vyschnutou rukou. Farizeji chcú ukameňovať Ježiša. Kisjonov zásah. Pán odchádza, uzdravujúc mnohých.

177 – Otázka apoštola na Pána, prečo sa niekedy zdá, že On, ako všemohúci, sa bojí ľudí. Pánova odpoveď.

178 – S Kisjonom na lodi do Jesairy. Jedlo na pobreží. Vyliečenie posadnutého, nemého a slepého. Baram pozve Pána s Jeho ľuďmi na obed.

179 – Pokora a veľkodušnosť starého hostiteľa. Milosť zhora. Pánove poznámky o Jeho sláve. Ľudia velebia Spasiteľa.

180 – Porada farizejov. Plán mladého farizeja na ochranu Spasiteľa a jeho príhovor k davu.

181 – Mladý, lepší farizej nájde u ľudí prijatie. Jeho lesť voči jeho kolegom.

182 – Ježišova ranná modlitba. Pán zavolá Ahaba, mladého farizeja. Ktoré hriechy sa nepočítajú. Veľký zázrak vyliečenia.

183 – Ahab privedie svojich kolegov k Pánovi.

184 – Ľud a farizeji. Farizeji zatlačení do kúta.

185 – Pán upokojí ľudí podráždených kvôli zlým farizejom, pozve ich k Sebe do domu a učí ich.

186 – Zlá tvrdohlavosť farizejov. Pánove ostré slová. Poznámky k rôznym druhom posadnutosti a vplyve zlých duchov. Farizeji zúria.

187 – Ahabove poučenie a varovanie cez Pána. Spása prichádza od Židov (v Ježišovi). Porovnanie svätyne v Jeruzaleme a v Delfách. Svedectvo Grékov o Pánovi.

188 – Príchod matky Márie s Jozefovými synmi do Jesairy. Baramove pozvanie Pána na obed.

189 – Baram spomína na Jozefa, svojho niekdajšieho učiteľa. Máriina radosť zo stretnutia s Pánom. Ahab rozpráva o machináciách kňazov kvôli vzkrieseniu Jairusovej dcéry.

190 – Máriina správa o tom, ako ju a Jozefových synov vyhnali farizeji z domu. Baramov a Kisjonov upokojujúci návrh Márii a Jozefovým synom. Pán vystúpi na Kisjonovu loď a prednesie tam zhromaždenému ľudu učenie o Nebeskom Kráľovstve.

191 – Kázeň na lodi. Podobenstvo o Nebeskom Kráľovstve, o rozsievačovi a semene. Pánovo vysvetlenie podobenstva.

192 – Podobenstvá o burine v pšenici, o horčičnom semienku a o kvase.

193 – Pán so Svojimi počas búrky utíši more. Ahabove svedectvo o Mesiášovi.

194 – Duchovná domovina človeka: jeho vnútro ako zhromaždište života. Cesta na Kis, ku Kisjonovi. Otec, Syn a Duch Svätý. Pán požehná Kisjonu.

195 – Prekvapenie pri vylodení na Kise. Radosť zo stretnutia s Jairuthom a Jonaelom. Pomocná služba anjela na Pánov pokyn.

196 – Ďalšie anjelove zázraky v Kisjonovom dome. Jeden anjel sa musí starať o všetko rastlinstvo na Zemi. Anjelove poznámky k jeho sile, ktorá je len silou Pána.

197 – Posvätné spoločenstvo pri večeri a potom počas hviezdnatej noci vonku na haďom kopci, kde chce Kisjona zriadiť školu. Ježiš ako pán nad hadmi. Vysvetlenie podobenstva o burine.

198 – Pokračovanie vysvetlenia podobenstva o burine. Najhorší je sľub, ktorý nie je dodržaný. Podobenstvo o poklade na poli. Porozumenie učeníkov.

199 – Podobenstvo o perle a sieti.

200 – Správa Samaritánmi vyhnaného veľkňaza Jonaela. „Cesty Pána sú nevyspytateľné.“ Dopustenia Pána.

201 – Pánove poznámky ohľadom dvojakého účelu tohto dopustenia – skúšať Satana i veriacich. „Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Ako sa má správne bojovať.

202 – Pánove poznámky k Sycharijcom ohľadom ich misie a správania. Pravá slobodná cirkev. Pravý šabat. Pravý dom Boží a pravá bohoslužba.

203 – Priznanie chyby. Pravý duch čistého učenia Ježišovho. Jonaelova oslavná pieseň Pánovi.

204 – Vznešené súperenie medzi Kisjonom a Baramom. Kto činí dobro, má dobrý vietor v plachtách. Podobenstvo o matke s dvoma nerovnakými synmi. Pravá, čistá láska a láska zištná.

205 – O povahe lásky. Rozdiel medzi nebeskou apekelnou láskou. Láska túži a chce mať. Baram prinesie Pánovi z lásky raňajky. Poznámky k odmene za skutky lásky.

206 – Veselá nálada hostí pri raňajkách; anjelov smútok. Veľká veselosť má blízko k hriechu. O procese trávenia u ľudí. Telo, duša a duch.

207 – Hýrenie; jeho zlý vplyv na dušu. Duchovná smrť ako následok nestriedmosti. O pravom pôste. Škodlivosť umŕtvovania tela ako prostriedku pre komunikáciu s duchmi. Pánov život a učenie ako náš vzor.

208 – Pán so Svojimi v Kisjonovej záhrade. Matúš si usporiada svoje zápisky. Zemetrasenie, búrka na mori a víchrica.

209 – Zmysel tejto búrky: Záhuba nepriateľov Pána. Nebezpečenstvo misionárov. Dobrý účinok búrky. Dobrý úlovok.

210 – V údolí Kány. Chudobní židovskí farmári a ziskuchtiví grécki obchodníci. Krátka životná lekcia pre ľudí. Pánovo svedectvo o Ňom a Jeho misii. Dobrý účinok tejto radostnej zvesti.

211 – Veľký zázrak uzdravenia v Káne v údolí. Prosebná reč najstaršieho k Pánovi. Skúška viery. Pánova reč o telesne zdravých, ale chorých na duši. Evanjelické životné pravidlá a spoločenské pokyny. Pán proti duchu úžery.

212 – Pánov ostrý a vtipný rozhovor s Grékom Filopoldom. Stoikova odpoveď. Aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Stoikova reč proti Božiemu poriadku.

213 – Zem ako jediná škola pre Deti Božie. O reinkarnácii (prevtelení). Slnečný svet Prokyón. O Pánovom vtelení. Zázrak anjelského posla. Murahel (Filopold) a Archiel (archanjel). Zmluva zo slnečného sveta.

214 – Filopoldove duchovné videnie. Rodinná scéna na slnečnom svete Akka. Hymna obráteného Filopolda k láske Božej. Dôvod zahalenia spomienok na náš predchádzajúci život. Rozdiel v duchovnom bytí na Zemi, v porovnaní s inými svetmi.

215 – Archielova reč o vtelení Pána. Filopoldova plachosť a jeho povolanie k Pánovi. O pravom nasledovaní.

216 – Filopoldova pokorná a dobrá reč. Pánova milostivá odpoveď. Dva druhy ľudí na Zemi – zhora a zdola. Dôvod vtelenia Pána na Zemi. Poslední budú prvými. O súčasnom novom zjavení.

217 – Varovanie pred Satanovými pascami. Zlý duch môže pôsobiť len na zmysly, nie na vôľu duše.

218 – Udalosti v dome Kisjonu počas neprítomnosti Pána. Farizeji prosia o vyliečenie svojich chorých. Veľký zázrak uzdravenia.

219 – Nutnosť prekvasenia emócií. Podobenstvo o vykŕmenom volovi. Požehnanie nešťastia.

220 – Ahabov údiv nad božskou múdrosťou. Sebapoznanie je nutné predovšetkým. Spočívanie v Bohu. Varovanie pred dlhým vyspávaním a nečinnosťou.

221 – O zle lenivosti a požehnaní činnosti. Vlažní a ostrí vládcovia. Mária a Tomáš. Zaznamenanie tejto kázne Matúšom, pod názvom „nočná kázeň“. Prečo sa tento záznam stratil.

222 – Piati farizeji z Betlehema umyjú Pánovi nohy. Krátke evanjelium života.

223 – Názory piatich farizejov na Pána. Predpoklad farizejov: „Je to buď Boh alebo diabol!“ Poznámky k učeniu.

224 – Kisjona a Baram sa predbiehajú v pohostinnosti. Dôležitosť vnútorného sebaskúmania.

225 – Narušenie vnútorného sebaskúmania. Objaví sa príšera, ozajstný leviatan. Prísľub odmeny za statočné vytrvanie. Anjel Archiel zviera odoženie. Hroziaca búrka. Posilnenie slabých.

226 – O veľkom požehnaní pravidelného vnútorného sebaskúmania. O znovuzrodení. Magický styk s duchmi – cesta do pekla. Načo musí existovať Satan? Judášova zvedavosť a pokarhanie.

227 – Cesta na more. Naliehavé posolstvo v súvislosti s ochorením Jairusovej dcéry. Pán vážne prehovorí k Jairusovým poslom. Návrat na Kis.

228 – Jairus s lekármi pri smrteľnej posteli svojej dcéry Sáry. Borus z Nazaretu mu povie pravdu. Vyhrážky farizejov. Borusova odpoveď a otázka na Jairusa.

229 – Jairusova vyhýbavá odpoveď. Borusove otvorené a ostré pokarhanie. O odplate na onom svete. Borus odmietne bojazlivému Jairusovi pomôcť.

230 – Učeníci sa tešia z Borusovho správania. Máriina vďačnosť. Kisjonov dar Márii a synom Jozefovým. Jozesova oddanosť Bohu. Pánova upokojujúca predpoveď. Nové udalosti na Kise.

231 – Kisjonovi ľudia uväznia chrámovú bandu zlodejov a pašerákov. Rozkazy Kisjonu a rímskych sudcov v tejto veci.

232 – Oslobodenie ukradnutých detí a starostlivosť o ne. Pánova rada ohľadom súdneho stíhania zločinných farizejov.

233 – Ostré vypočúvanie dvanástich farizejov. Osvedčenie cisára Augusta v prospech farizejov.

234 – Farizeji v kaši. Zaplatenie vysokej pokuty. Nové podozrenie: ulúpenie cisárskych daní farizejmi.

235 – Veľká radosť vrchného sudcu Fausta a jeho dojímavé stretnutie s Pánom.

236 – Spoločné jedlo. Faustus chváli Ježišove učenie. Faustova láska k Lýdii. Pánove sprostredkovanie. Faustov pamätný sen o sláve Otca v podobe Ježiša. Poznámky k manželstvu. „Čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje!“

237 – Príchod Filopolda. Pánov prísľub. Pokračovanie súdu s chrámovou lúpežnou bandou. Faustov rozsudok.

238 – Pokračovanie súdu. Otvorené priznanie tridsiatich pomocníkov. Faustove zmiernenie rozsudku.

239 – Pokračovanie súdu. Jedenásť farizejov v pasci. Ich prosba o milosť. Ďalšie poklady z jaskyne ako výkupné.

240 – O pravom uctievaní šabatu. Prepustenie jedenástich. Rozdelenie pokladov z jaskyne. Vrátenie zabavených detí ich rodičom a odškodnenie olúpených.

241 – Slovo pre naše časy. Choroby a postihnutia detí. Dôvody postihnutí. Zlý duchovný vplyv na deti. Hmotné stvorenie ako zhromaždisko súdených duchov.

242 – Tajomstvo životnej sily. Očistné pôsobenie choroby a diéty. Dôležitosť vhodnej stravy u detí. Varovanie pred konzumáciou červivého a nezrelého ovocia, zemiakov a kávy.

Čítať ďalej O titule