Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

140 – O veľkosti hmotného sveta a duchovného sveta. Dôstojnosť a cieľ Detí Božích. Božské tajomstvo v človeku.

Šimon z Kány sa pýta: „Pane, nemohol by si nám teda povedať, kde sú vlastne nebesá, v ktorých prebývajú anjeli, aké sú veľké, a aký veľký je ten zmyslový svet, ktorý si spomínal?“140,1

Hovorím Ja: „Priateľu, si slepý, keď to nevidíš a nechápeš. Keď som povedal, že nebesá sú nekonečne veľké, ako sa ešte môžeš vypytovať na ich veľkosť? Všade navôkol sa Kráľovstvo Nebeské tiahne duchovne, rozširuje sa teda do všetkých strán tak, ako tento nekonečný svetový priestor, z ktorého svojím okom dokážeš prehliadnuť len neopísateľne maličkú časť. 140,2

Táto Zem, veľké Slnko, Mesiac a všetky hviezdy, ktoré tam, kde existujú, nie sú ničím iným ako ohromne veľkými svetmi, veľa z nich mnohotisíckrát tisíc miliónov krát väčšie ako táto Zem – to všetko dohromady však v porovnaní s nekonečne veľkým stvorením zmyslového sveta zďaleka nedosahuje veľkosť a rozsah, akú má najmenšia kvapka rosy oproti celému svetovému oceánu, ktorý je predsa taký veľký, že aj dobrý lodivod by celú jeho plochu nedokázal preplávať ani keby sa dožil dvojnásobok veku Matuzalema. Ale zmyslový svet, s tým, čo bolo až doteraz vytvorené, má predsa len hranice, za ktorými sa nachádza nekonečný, večný priestor – voči úplne nekonečnému rozšíreniu ktorého na všetky strany sa dá celý zmyslový svet prirovnať ako jeden okamih v čase oproti večnosti.140,3

Avšak duchovný svet je sám o sebe rovnako nekonečný ako naveky nikde nekončiaci priestor!140,4

Hoci ten priestor naveky nemá nikde koniec a je v plnom význame slova na všetky strany nekonečný, predsa v tom priestore nekonečnej hĺbky a dĺžky nie je žiaden bod, v ktorom by Duch Múdrosti a Pravdy Božej nebol prítomný rovnako, ako teraz na tomto mieste medzi vami. Pravé deti Božie, ktoré sa vyznamenajú pravou láskou k Bohu, svätému Otcovi od večnosti, a rovnako tak čistou láskou voči svojim blížnym, obdržia na druhom svete, vo veľkom dome Otcovom, moc a silu napĺňať večne nenaplniteľný priestor stále novými a novými stvoreniami.140,5

No vy ste ešte príliš hlúpi a nemôžete pochopiť, čo som vám teraz povedal. No aj tak vám hovorím: žiadne smrteľné oko nemôže vidieť, žiadne ucho počuť a žiadna pozemská myseľ pochopiť, čo čaká na druhom svete – v Kráľovstve Nebeskom – tých, ktorí budú hodní nazývať sa Božími Deťmi!140,6

Lebo pred očami pravých detí Božích sa budú Zem, Slnko a Mesiac vznášať ako trblietavý prach.140,7

Preto nebuďte len poslucháčmi, ale omnoho viac vykonávateľmi Môjho Slova. 140,8

Až podľa skutkov spoznáte, či slová, ktoré som vám povedal a teraz stále hovorím, pochádzajú z úst človeka alebo z úst Boha!140,9 (Ján 7,17)

Rovnako však, ako vy sami máte byť predovšetkým pravými a plnými vykonávateľmi Môjho Slova, ak chcete vo svojich srdciach živo pocítiť, kto je Ten, kto vám dal toto učenie a prikázanie lásky, tak by ste mali volať ku skutkom tiež všetkých tých, ktorým budete zvestovať Moje Slovo; lebo kým Slovo zostáva len v mozgu, nemá žiadnu vyššiu hodnotu ako prázdne hýkanie osla, ktoré počujú aj ostatní.140,10

Až keď Slovo preniká do srdca, až vtedy ožíva, hneď sa zmocní vôle, ktorá je ťažiskom lásky a celého človeka tým poháňa k činu.140,11

Takýmto konaním sa potom zo starého človeka stane nový človek a Moje Slovo sa potom stane najskutočnejším novým telom a krvou.140,12

A až ten nový človek vo vás bude nahlas zvestovať, že Moje Slovo je skutočne Božím Slovom, ktoré má dnes a po všetky časy časov rovnakú moc, silu a účinok ako pred večnosťami večností; lebo všetko, čo vidíte, cítite, voniate, chutnáte a počujete, nie je v podstate nič iné ako Slovo Božie. 140,13

Ten, Kto pred večnosťami prikázal zo Seba svetom, slnkám a mesiacom, aby boli, a uviedol ich na ich široké dráhy, Ten vás teraz uvádza na nové dráhy večného života!140,14

K tomu však dodávam, že ten, kto prijíma vás, prijíma aj Mňa; kto ale prijíma Mňa, ten prijíma aj Toho, ktorý Ma k vám poslal (Matúš 10,40) – čomu by ste mali správne porozumieť!“140,15

Čítať ďalej O titule