Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

11 – Zázrak s vínom na svadbe v Káne. Petrovo priznanie. Svedectvo Pána o Jeho poslaní.

(Ján 2:6) Bolo tam šesť kamenných džbánov na vodu, postavených v súlade so židovskými rituálmi o očisťovaní, každá na dve či tri miery.

Potom Mária povedala sluhom: „Urobte to, čo vám povie!“. Ja som sluhom povedal, aby tých šesť džbánov, ktoré boli určené Židom na očisťovanie – zvyk, ktorého sa Nazareťania a Kánanci už príliš nedržali, takže tam boli viac na parádu ako na reálne použitie – a ktoré pojali dve až tri miery, naplnili až po okraj vodou.11,1

(Ján 2:7) Ježiš povedal: „Naplňte džbány vodou!“ A oni ich naplnili až po okraj.

Sluhovia to urobili, ale najmä z toho dôvodu, aby sa novopríchodzí hostia mohli v súlade so starou zvyklosťou umyť a očistiť. – Prišiel hosť a bol usadený k stolu bez toho, aby si predtým umyl ruky. Keď si to sluhovia všimli, začali sa medzi sebou rozprávať: „Prečo sme museli tieto ťažké džbány napĺňať vodou? Tento hosť ich vôbec nepoužil a robili sme teda úplne zbytočnú prácu!“ – Na to im Ja poviem: „Prečo ste sa nepýtali skôr a až teraz šomrete kvôli tejto robote? Nepočuli ste, čo Mi povedala Mária, konkrétne, že hostia už nemajú žiadne víno? Hoci Môj čas ešte úplne nenadišiel, ani podľa obvyklého poriadku, ani duchovne, napriek tomu som – aby som odhalil slávu toho, o kom tvrdíte, že je váš Boh, hoci ho nepoznáte – premenil túto vodu na víno; a to nie za pomoci nejakej mágie, ale pomocou sily Božej.“11,2

(Ján 2:8) A Ježiš ďalej hovoril sluhom: „Teraz načrite a zaneste to šéfkuchárovi!“ A sluhovia to urobili.

„Naberte jeden pohár a zaneste ho šéfkuchárovi na ochutnávku, nech ho posúdi!“ Sluhovia, úplne ohromení z takej premeny vody, ihneď prinesú toto víno kuchárovi, aby ho ochutnal.11,3

(Ján 2:9) Keď šéfkuchár ochutnal víno, ktoré bolo predtým vodou, a rovnako ako sluhovia, nevedel, odkiaľ sa vzalo, zavolal ženícha.

Kuchár ale vyvaľuje oči a dá si hneď zavolať ženícha a hovorí mu: „Ty nevieš, aké má byť poradie?“11,4

(Ján 2:10) A hovorí mu: „Každý dáva najprv dobré víno a keď sú už hostia pripití, až potom horšie; ty si ale dobré víno zachoval až doteraz.“

„Nepodáva každý hosťom najprv dobré víno a potom, keď sú už trochu pripití a ich chuť je už otupená, to horšie? – Ty si to ale urobil presne naopak!“ 11,5

Ženích ale odvetil: „Rozprávaš tu ako slepý o farbách! Veď toto víno nebolo vylisované nikde na zemi, ale prišlo ako kedysi manna, z nebies, na náš stôl, a preto musí byť určite oveľa lepšie, ako hocijaké víno pochádzajúce zo Zeme!“11,6

Kuchár hovorí: „Máš ma za hlupáka alebo si ním sám?! Ako môže prísť z nebies víno na tvoj stôl?! To by musel za stolom sedieť sám Jehova alebo aspoň jeho služobník Mojžiš!“11,7

Ženích ale povedal: „Poď a sám sa o všetkom presvedč!“11,8

Kuchár ide hneď so ženíchom do jedálne a zbadá šesť džbánov plných toho najlepšieho vína. Keď sa tak presvedčí o zázraku, hovorí: „Pane, odpusť mi moje hriechy! Také niečo vie urobiť len Boh a Boh tu teda musí byť s nami! Niečo také nedokáže žiaden človek.“11,9

Teraz sa však víno ponúklo hosťom, a keď ho ochutnali, všetci vyhlasovali: „Takéto víno sa v našich krajoch nedorába! – Toto je naozaj nebeské víno! Ctite tých, ktorým Boh dal takúto moc!“11,10

Potom si pripili, Mne a novopríchodziemu hosťovi Tomášovi na zdravie a na privítanie.11,11

A všetci, ktorí boli na tejto svadbe, verili, že som nepochybne onen zasľúbený Mesiáš.11,12

Peter Mi ale v tajnosti povedal: „Pane, dovoľ mi zase od Teba odísť! – Ty si samotný Jehova, ako to vo svojich žalmoch o Tebe prorokoval Tvoj služobník Dávid; ja som ale len chudobný hriešnik, Teba úplne nehodný!“ 11,13

Ja mu hovorím: „Ak sa cítiš nehodný kráčať po Mojom boku, koho potom považuješ za hodného? Pochop, že som neprišiel kvôli silným, nech už sú kdekoľvek, ale prišiel som len k slabým a chorým. Pokiaľ je niekto zdravý, lekára určite nepotrebuje – len slabý a chorý potrebuje lekára. Môžeš teda pekne zostať pri Mne, lebo tvoje hriechy som ti už dávno odpustil, a ak zhrešíš aj po Mojom boku, odpustím ti aj to – lebo nie vo svojej sile, ale vo svojej slabosti; za to, že si Ma spoznal a už teraz si skalou vo viere, budeš učinený dokonalým, a to čisto vďaka milosti zhora!“11,14

Toto Moje vysvetlenie vyvolá v Petrových očiach slzy a s veľkým odhodlaním Mi hovorí: „Pane, – ak Ťa aj všetci opustia, ja Ťa nikdy neopustím, lebo Tvoje sväté slová sú Pravda a Život!“11,15

Po týchto slovách sa Peter zodvihne, vezme pohár a hovorí: „Požehnaný si, Izrael, a my sme trikrát požehnaní, lebo tu sme svedkami naplneného sľubu! Boh navštívil svoj ľud. Čomu bolo ťažké uveriť, to sa teraz naplnilo pred našimi očami! Teraz už nesmieme kričať z hlbín do výšin, lebo výšiny výšin zostúpili ku nám do hlbiny hlbín našej biedy! – Preto všetka sláva tomu, ktorý je medzi nami a svojou mocou a milosťou nám daroval toto víno, aby sme v Neho uverili a odteraz vzdávali slávu Bohu v Ňom!“ – Nato sa Peter napije a ostatní pijú s ním a hovoria: „To je pravý muž!“11,16

Ja ale potajomky poviem Petrovi: „Toto nevzišlo z tvojho tela, ale Otec, ktorý je vo Mne, to zjavil tvojmu duchu. Odteraz o tom ale pomlč. Raz ale príde čas, kedy by si mal kričať tak, aby ťa počul celý svet!“ – Potom medzi hosťami zavládlo ticho a vďaka tomuto skutku vo Mňa všetci uverili a videli vo Mne pravého Mesiáša, ktorý prišiel, aby ich oslobodil od všetkých nepriateľov.11,17

(Ján 2:11) Toto je prvé znamenie, ktoré Ježiš učinil, a stalo sa tak v Káne v Galilei a On tak zjavil svoju slávu. A jeho učeníci teraz v Neho pevne verili.

Toto bolo tiež prvé z mimoriadnych znamení, ktoré som pred očami mnohých vykonal na začiatku veľkého vykupiteľského diela a týmto znamením som ukázal, hoci v zahalenej podobe, veľké dielo, ktoré nasledovalo – ale to nikto z prítomných nepochopil. – Lebo ako Moje postenie sa v púšti poukazovalo na prenasledovanie zo strany svätyne v Jeruzaleme, a Jánov krst zase na Moje ukrižovanie, tak táto svadba predznamenala Moje zmŕtvychvstanie a toto znamenie bolo predobrazom znovuzrodenia ducha k večnému životu.11,18

Ako som zmenil vodu na víno, tak sa aj prirodzená zmyselnosť človeka premení slovom z Mojich úst v ducha – ak podľa neho bude žiť! 11,19

Ale každý jeden by mal vo svojom srdci nasledovať radu, ktorú dala Mária sluhom: „Urobte to, čo vám povie!“, potom aj Ja na každom jednom vykonám to, čo som vykonal v Káne v Galilei, teda pravé znamenie – a až z neho sa každému, kto žije podľa Môjho slova, podarí v sebe samom ľahšie rozpoznať znovuzrodenie ducha.11,20

Čítať ďalej O titule