Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

46 – Vyliečenie malomocného. Účinok tohto zázraku na veľkňaza, jeho horlivosť a nadšenie. Pánove pokyny ohľadom správnej miery vo všetkom.

Ako už bolo skôr uvedené, nenachádzali sme sa na najvyššom bode hory, ale nižšie, na prvom stúpaní, kvôli väčšiemu a pohodlnejšiemu priestranstvu, lebo z mesta Ma nasledovalo veľa ľudí, a tiež z toho dôvodu, že medzi nimi bolo veľa starých a už veľmi slabých ľudí, ktorí by pri značnej horúčosti toho dňa len sotva došli až na vrchol hory. No aj tak sme boli dosť vysoko a sprievod postupoval pomalšie, keďže kvôli súmraku už pre viacerých ľudí so slabším zrakom nebola cesta tak dobre viditeľná.46,1

Keď sme takto opatrne zišli z hory nakoniec až na rovinu, ležal tam pri ceste človek plný zhubného malomocenstva. Tento človek hneď vstal, išiel za Mnou a prehovoril ku Mne žalostným hlasom: „Ó Pane, ak by si chcel, urobil by si ma čistým!“ Ja som však hneď nad neho vystrel Svoju ruku a povedal som: „Chcem, aby si bol čistý!“ A chorý bol v okamihu očistený od svojho malomocenstva; všetky vredy, strupy a šupiny zrazu zmizli. Išlo ale o veľmi zlý prípad malomocenstva, aký nedokázal vyliečiť žiaden lekár; preto zostali všetci ľudia vo veľkom úžase, keď videli, že tento človek sa tak náhle očistil od svojej choroby.46,2

Očistený Ma teraz chcel začať hlasno vychvaľovať, Ja som mu ale pohrozil a povedal: „Vravím ti, aby si to zatiaľ nikomu nehovoril, jedine veľkňazovi! Choď za ním; kráča za nami spolu s Mojimi učeníkmi! Keď ťa označí za očisteného, potom choď do svojho domu, a obetuj tam na oltári to 24, čo určil Mojžiš!“46,3

Očistený hneď urobil to, čo som mu nakázal. Veľkňaz bol ale nadmieru užasnutý a hovoril: „Keby mi nejaký lekár povedal: ,Pozri, tohto človeka uzdravím!‘, tak by som sa schuti zasmial a povedal: ,Ach, ty hlupák, choď k Eufratu a skús z neho vyčerpať vodu! Keď vyberieš jedno vedro, na jeho mieste pritečie stotisíc ďalších; ale predsa len ti bude ľahšie vysušiť Eufrat, ako uzdraviť tohto človeka, ktorého mäso sa už takmer rozložilo!‘ A tomuto človeku, ktorého sme teraz spoznali ako Mesiáša, sa to podarilo jediným slovom! – Naozaj, toto nám úplne stačí! – Je to určite Kristus! – Žiadne ďalšie dôkazy nám už nie je treba.46,4

„Veru, ak by ma dnes niekto požiadal o spodné rúcho, nedal by som mu k tomu hneď len plášť, ale celý môj šatník! Veru, za takú cenu rozdám teraz všetko až do košele a uvedomujem si, že Jeho učenie je čisto božské! On Sám je ako Jehova, ktorý je s nami telesne! Čo viac ešte chceme?! Celú noc budem robiť herolda a ohlasovať Jeho prítomnosť na všetkých uliciach a uličkách!“ 46,5

Po týchto slovách sa rozbehne za Mnou, blízko studne padne predo Mnou na zem a hovorí: „Pane, postoj len trochu, aby som Ťa mohol uctievať, lebo Ty nie si iba Kristus, Syn Boží, ale si Sám Boh, zahalený telom, medzi nami!“ 46,6

Hovorím Ja: „Priateľu, nechaj to tak! Už som vám ukázal, ako sa máte modliť; modli sa teda v tichosti a to stačí! Nerob dnes priveľa a zajtra kvôli tomu azda primálo. Vo všetkom treba zachovávať správnu mieru! Ak ku spodnému rúchu pridáš plášť, to stačí na to, aby si z chudobného urobil navždy svojho dobrého priateľa; ak ale tomu, kto ťa žiadal len o spodné rúcho, pridáš celý svoj šatník, zostane zarazený a pomyslí si, že ho tým chceš zahanbiť alebo si zmyslov zbavený. A hľa, z toho by nevzišlo nič dobré!46,7

Ak ťa ale niekto prosí o strieborniak a ty mu dáš dva, či tri, potešíš srdce toho, kto si od teba prišiel požičať, a svoje srdce oblažíš. Ak však tomu, kto si prišiel od teba požičať jeden strieborniak, dáš hneď tisíc, bude zhrozený a pomyslí si: ,Čo to má znamenať? Žiadal som ho o jeden strieborniak a on mi chce dať celý svoj majetok?! Považuje ma azda za pažravca, chce ma tu zahanbiť alebo sa snáď úplne zbláznil?‘ A hľa, z takého človeka nebude mať tvoje srdce žiaden úžitok a srdce dotyčného, kvôli tvojmu správaniu, rovnako málo! Takže vo všetkom len správnu mieru, a to úplne stačí!“46,8

S takýmto poučením je veľkňaz úplne spokojný, a hovorí si, sám pre seba: „Áno, áno, On má vo všetkom pravdu! Robiť všetko tak, ako povedal On, je úplne správne, čo je ale viac alebo menej, je buď zlé alebo hlúpe. Lebo ak dnes všetko rozdám a zajtra možno príde k mojim dverám niekto v ešte väčšej núdzi, čo mu potom dám? Ako smutno a ťažko by mi bolo na srdci, keby som ešte chudobnejšiemu nemohol poskytnúť už žiadnu pomoc.46,9

Pán má vo všetkých veciach úplnú pravdu a všade vie najlepšie stanoviť správnu mieru. Len Jemu preto všetka česť, chvála a sláva a najúprimnejšie uctievanie všetkých sŕdc!“46,10

24 Leviticus, kapitola 14 [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule