Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

47 – Zázračná večera u Irhael v spoločnosti anjelov. Pánove poznámky ohľadom Jeho nebeských služobníkov. Hnev a neviera zo strany galilejských krajanov Spasiteľa.

Medzitým však prídeme k domu Irhael a Jorama, kde je už všetko pripravené na večeru, rovnakým spôsobom ako deň predtým, akurát oveľa hojnejšie. Pri vestibule domu sa už chce veľa Sycharijcov, ktorí boli s nami na hore, porúčať, ale zrazu medzi nich vstúpi množstvo v bielom odetých mladíkov, ktorí ich všetkých presviedčajú, aby išli na večeru.47,1

Veľkňaz, úplne v úžase z veľkého množstva nádherných mladíkov a obzvlášť z ich veľkej láskavosti, priateľskosti a ľudskosti, ku Mne hneď podíde a plný pokory sa Ma pýta: „Pane, ale prosím Ťa, kto sú títo nádherní mladíci? Žiaden z nich nemôže mať viac ako šestnásť rokov, no každým slovom a každým pohybom prezrádzajú, že sú mimoriadne dobre vzdelaní! Ach, povedz mi, odkiaľ vlastne sú a k akej škole patria! Akí sú len krásne sformovaní a dobre živení! Aký veľmi príjemný a srdcu lahodiaci je len ich hlas! Pane, povedz, povedz mi to; kto a odkiaľ sú títo mladí muži?“47,2

Hovorím Ja: „Či si nikdy nepočul, čo sa už od dávnych čias hovorí: ,Každý, kto je pánom, má svojich sluhov a pomocníkov!‘ Ty Ma nazývaš Pánom, preto je vhodné, aby som aj ja mal sluhov a pomocníkov! Že sú dobre vzdelaní, dosvedčuje, že ich Pán musí byť veľmi múdry a láskyplný. Páni sveta sú ale tvrdí a bezcitní ľudia, a rovnakí sú aj ich sluhovia; avšak Pán, ktorý je Pánom na nebesiach a teraz prišiel na zem do tvrdého sveta ľudí, Ten má svojich sluhov odtiaľ, odkiaľ prišiel On sám, a služobníci sa Mu podobajú, lebo to nie sú len Jeho sluhovia, ale aj deti Jeho múdrosti a lásky. Pochopil si Ma dobre?“47,3

Hovorí veľkňaz: „Áno, Pane, do tej miery, do akej je vôbec možné pochopiť Tvoje nanajvýš pozoruhodné obrazné vyjadrovanie. Je tu, pravda, toho ešte veľa, na čo by sa dalo opýtať, aby človek dospel k úplnej jasnosti, ale nechávam to teraz tak a dúfam, že sa dnes preto nájde ešte dosť príležitostí.“47,4

Hovorím Ja: „Ale pravdaže! Prejdime ale teraz k večeri, keďže je už všetko prichystané!“47,5

Všetci ľudia, ktorí verili, išli na večeru, len jedna, doposiaľ neveriaca časť išla domov, lebo to celé považovali za pascu. Avšak príčinou tohto bolo, že to boli zväčša prisťahovaní Galilejci, medzi nimi mnohí z Nazaretu, ktorí poznali Mňa aj Mojich učeníkov, ktorých často vídali na rybom trhu. Títo povedali rodeným Samaritánom: „My ho poznáme, aj jeho učeníkov; on je povolaním tesár a jeho učeníci sú rybári. On bol v škole u esejcov, ktorí sa vyznajú vo všelijakých umeniach, v liečení a nezvyčajnej mágii. To sa tam naučil a teraz predvádza svoje dobre naučené umenie, aby tak zabezpečil pre esejcov veľa prívržencov a veľký príjem. Títo mladíci sú ale prezlečené, dobre vychované dievčatá, zakúpené od tých istých esejcov z Kaukazu – tieto budú najväčšou atrakciou! Nás ale tak ľahko neoklamú, lebo my vieme, že s Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba neradno žartovať. Ale pre esejcov, ktorí sú zhruba toho názoru, že ich predkovia stvorili svet, je ľahké zahrávať sa s niečím, čo pre nich neexistuje. Kým veríme v Boha Abraháma, Izáka a Jakoba, nepotrebujeme takéto esejské ilúzie; keby sme však túto našu vieru stratili, esejci a ich prešpekulovaní poslovia nám iste nebudú schopní poskytnúť žiadnu náhradu, aby z nás nakoniec urobili len saducejov, ktorí neveria v žiadne vzkriesenie, ani večný život. Pred tým nech nás ale Jehova ochraňuje!“ S týmto vyhlásením sa poberú domov. 47,6

Ja a väčšia časť, pozostávajúca zväčša zo Samaritánov, sa posadíme k jedlu, uvoľníme sa po dobre vykonanej práci a necháme sa obsluhovať anjelmi; lebo aj tu som pracoval v púšti a je napísané: „Keď bol Satan donútený ustúpiť, prišli k Nemu anjeli a slúžili Mu25.“ 47,7

25 Matúš 4:11 [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule