Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

48 – Hostia a nebeskí služobníci. Obavy veľkňaza ohľadom jeho úlohy obrátenia neveriacich ľudí. Pánove poznámky k Jeho misii a predpoveď Jeho utrpenia, smrti a vzkriesenia. O úspechu misie martýrov po ich smrti. Zjavenia duchov. Prísľub dnešným nasledovníkom.

Ale len málo z tých, ktorí sedeli pri stole, vedelo, že ich obsluhujú anjeli a podávajú im pokrm z nebies. Vážne verili, že toto služobníctvo je súčasťou Môjho sprievodu a že som si ho v Malej Ázii kúpil za peniaze. Akurát nechápali tú veľkú živosť, priateľskosť a dobré vzdelanie, lebo takíto nevoľníci sa zvyčajne tvárili kyslo a svoju službu vykonávali čisto otrocky, ako stroje, a o nejakom vzdelaní a ľudskosti nemohlo byť ani reči. V krátkosti, hostia sa veľmi dobre bavili a veľkňaz, ktorý si čoraz viac začínal uvedomovať, že títo mnohí služobníci sú nadprirodzené bytosti, začal ešte viac, ako sa hovorí, sedieť ako na ihlách, lebo cítil rozpaky z toho, že ľudia, hoci sa správali slušne, sa podľa jeho názoru k týmto úžasným služobníkom správali predsa len príliš neviazane.48,1

Najtrápnejšie sa ale cítil kvôli tej časti, ktorá, napriek všetkým znameniam doširoka otvorených nebies, odišla neveriaca domov. S úzkostným srdcom hovoril: „Môj Pán a môj Boh! Čo by ešte takých ľudí mohlo pohnúť k viere, ak takéto znamenia zostávajú nepovšimnuté! Ty Sám, ó Pane, spolu s mnohými anjelmi z otvorených nebies, ste neboli schopní obrátiť túto bandu; čo mám potom s nimi robiť ja, úbohý šašo? Nezačnú mi pľuť do tváre, keď sa ich odvážim začať učiť o Tebe?“48,2

Hovorím Ja: „Máš predsa okolo seba aj veľa veriacich; urob z nich teda svojich pomocníkov a budeš to mať ľahšie. Lebo keď má človek zdvihnúť veľké bremeno, na ktoré jeho sily nestačia, priberie si pomocníka. Ak to s jedným stále nejde, priberie si ešte druhého a tretieho, a tak to bremeno zvládne. Kde je už rovnako veľký počet veriacich – tu dokonca ešte o málo väčší ako neveriacich – tam je práca ľahká.48,3

Úplne inak je to ale na miestach, kde sa nedajú nájsť žiadni veriaci! Tam to treba aspoň skúsiť, aby sa nikto nemohol vyhovárať a povedať: ,Nepočul som o tom ani slovo!‘48,4

Ak sa nájde veriaci, zostaň pri ňom a odhaľ mu Kráľovstvo Božej milosti! Ak však Slovo nikto neprijme, treba ísť ďalej a otriasť si aj prach z nôh od takého miesta, lebo také miesto už nie je hodné žiadnej ďalšej milosti, mimo tej, ktorá je určená zvieratám na poliach a v lesoch. Tu máš teda pokyn, ako v budúcnosti naložiť so všetkými neveriacimi.48,5

Hovorím ti však, aby si sa aj ty pevne pridržiaval svojej viery, inak budeš môcť pre Moje Kráľovstvo urobiť len málo užitočného! Nenechaj sa zmiasť rôznymi chýrmi, ktoré o Mne o pár rokov prídu z Jeruzalema! Lebo tam Ma postavia pred súd a usmrtia toto Moje telo, no na tretí deň opäť ožijem a odvtedy zostanem s vami a medzi vami všetkými až do konca sveta. Lebo tá banda v Jeruzaleme až potom uverí, že Ma vôbec nie je možné usmrtiť! 48,6

A tak sa to potom bude diať aj na iných miestach Zeme, že tvrdohlaví ľudia nositeľov evanjelia telesne usmrtia. Ale práve takouto smrťou sa z nich prvýkrát stanú veriaci, lebo z toho uvidia, že všetkých tých, ktorí z Môjho slova žijú duchovný život, nikdy nie je možné usmrtiť! Lebo tí usmrtení sa k svojim žiakom rôznymi spôsobmi vrátia a budú ich učiť Mojim cestám! 48,7

Ale k tvrdým svetským ľuďom, ktorí buď nemajú žiadnu vieru alebo, aj keď už vieru majú, nekonajú tak, ako ich viera učí, neprídem ani Ja, ani Moji učeníci, aby sme ich zbavili noci pochybností v ich srdciach. Keď ale nadíde koniec ich tela, pocítia zlo svojej neviery a následky nedodržiavania Môjho učenia v skutkoch, zatiaľ čo tí, ktorí vo Mňa veria v skutkoch, smrť tela ani nepocítia, ani neochutnajú!48,8

Potom, ako týmto otvorím dvere ich tela, vyjdú zo svojich tiel ako väzni zo svojich žalárov, ktoré im otvorila láskavosť ich pána.48,9

Nikdy sa teda nenechaj zmiasť, keď sa o Mne dopočuješ to alebo tamto! Lebo kto až do konca zostane neotrasený vo viere a láske, ako to učím, učil som a aj ďalej učiť budem, ten sa stane blaženým v Mojom večnom Kráľovstve na nebesiach, ktoré teraz vidíš nad sebou otvorené a Mojich anjelov tam vystupovať a zostupovať!“48,10

Čítať ďalej O titule