Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

73 – Pán so Svojimi u Irhael.

No medzičasom aj dôjdeme do mesta a to do domu Irhael a teraz už aj lekára Jorama. Jairuth, veliteľ so svojou ženou, rovnako ako aj obaja dôstojníci sa nevedia dosť vynadiviť nad jeho novou krásou, a vyliečený ochrnutý sa tiež nadmieru čuduje a nakoniec nahlas povie: „Tak toto je možné len Bohu! Ako chlapec som často zvykol nezbedne chytať jašterice medzi väčšinou rozpadnutými múrmi tohto zámku alebo domu, ktorý dal Jakob postaviť pre svojho syna Jozefa; a teraz tu stojí taký dokonalý, že za Jakoba určite nebol dokonalejšie postavený. Ó, to žiadna ľudská moc nezvládne za noc! Teraz už viem, na čom som, a tiež viem, čo budem robiť! Moje meno je Ján; pamätajte si toto meno!“73,1

(Je to rovnaký Ján, ktorému sa neskôr Moji apoštoli, keď som ich v druhom roku vyslal vyučovať ľud, vyhrážali, lebo aj on, bez výslovného príkazu odo Mňa, v Mojom mene liečil ľudí a vyháňal zlých duchov.36) 73,2

Hovorí Jonael: „Priateľu, tvoja vôľa, tvoj úmysel a tvoje slová sú dobré, ale chýba ti ešte jedno a to čisté poznanie Božej vôle! Príď preto na druhý deň ku mne alebo zostaň hneď tu a ja ťa bližšie zoznámim s Vôľou Pána Boha! Až potom môžeš začať po poriadku uskutočňovať všetko, čo dobré zamýšľaš.“ 73,3

Hovorí vyliečený: „Nech ťa k tomu Pán Boh osvieti! Urobím tak, ako mi radíš; lebo vidím, že si pravým priateľom tohto veľkého proroka a budeš mať preto od Neho aj pravé Svetlo. Tento prorok je ale nad všetkými a myslím si, že je to práve On, o kom Dávid spieval a prorokoval:73,4

,Pánova je zem i všetko, čo je v nej, pôda zemská aj tí, čo bývajú na nej; veď On Sám položil jej základy na moriach a upevnil na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne; ten prijme požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. To je pokolenie tých, čo sa na Neho pýtajú, čo hľadajú tvár Boha Jakobovho. 73,5

Otvorte dvere dokorán a brány sveta zdvihnite vysoko, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. Otvorte dvere dokorán a brány sveta zdvihnite vysoko, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán Sabaot, On je kráľom slávy.3773,6

A ja, Ján, ktorý som bol Ním vyliečený, tu otvorene svedčím, že On osobne je ten kráľ slávy, o ktorom Dávid spieval a prorokoval! Jemu preto všetka sláva naveky!“73,7

Hovorí Jonael: „Priateľu, už teraz stojíš na pravej pôde! Ale, len tak medzi nami, teraz ešte nie je čas, aby sme takto otvárali svoje ústa. Ale keď On, ako to Sám určil, odtiaľto odíde – možno do Galiley – až potom bude treba začať vyučovať ľud; a keď k nám zakrátko opäť príde, nájde potom naše dvere dokorán otvorené na Svoj príchod a brány sveta príslušne vysoko vyzdvihnuté, to značí, že naše srdcia musia byť k Jeho prijatiu doširoka otvorené a naša láska k nemu vyzdvihnutá nad hviezdy; lebo naše srdcia sú dverami, ktoré je treba dokorán otvoriť, a čistá láska k nemu bránou, ktorá má byť nadovšetko vyzdvihnutá!“73,8

Tu vstúpim medzi nich dvoch, položím im ruky na plecia a poviem: „Tak je to správne, Moji drahí priatelia! Kedykoľvek sa zídete v Mojom mene, tam budem Ja, ak aj nie viditeľný, tak všemocne vás posilňujúc, medzi vami! – Teraz ale počujem ruch v uliciach mesta, preto sa všetci správajte pokojne! Pozrieme sa, akým duchom sú predchnuté a vedené tieto duše!“73,9

Jairuth hneď podíde ku Mne a hovorí: „Pane, to je zlý hluk a neveští nič dobré! Ak si to želáš, dám sem okamžite poslať dve légie a hneď bude zjednaný pokoj!“73,10

Hovorím Ja: „Nechaj to tak! Ak by to bolo nutné, mám tu pravú stráž hneď poruke; len ty sám by si sa mohol trochu ukryť v dome, aby ťa nikto nevidel a nespoznal. Lebo v tomto meste medzi svetskými ľuďmi teraz nebývajú žiadni dobrí duchovia, a neskôr by ti na tvojom majetku mohli spôsobiť veľké škody!“73,11

Hovorí Jairuth: „Mám predsa ešte tých dvoch mladíkov; tí už môj majetok ochránia!“73,12

Hovorím Ja: „Aj keď je to tak, nechaj to celé plávať; lebo ak by som aj potreboval ľudskú pomoc, požiadal by som o ňu veliteľa, ktorý je tu tiež! Ja však takú pomoc nepotrebujem, preto buď pokojný a nechaj celú vec tak!“ S tým sa Jairuth uspokojí a odoberie sa do Irhaelinho domu.73,13

36 Marek 9,38-40 a Lukáš 9:50 [pozn. prekl.]

37 Žalmy 23; preklady slovenské, anglické a nemecké sa líšia, miestami aj dosť výrazne [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule