Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

23 – Pánove pôsobenie v Judsku. Krst vodou a ohňom. Spor učeníkov ohľadom platnosti krstu.

(Ján 3:22) Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej zeme. Tam s nimi pobudol a krstil.

Keďže bolo už úplne vidno, vybrali sme sa na cestu a išli do Judska, ktoré vlastne patrilo k Jeruzalemu, zhruba okolo Jeruzalema sa aj rozprestieralo, asi tak, ako sa dnes kraj rozprestiera okolo svojho krajského mesta. V priebehu niekoľkých dní tak človek dokázal celý kraj poľahky prejsť. 23,1

A čo som v tomto kraji vlastne robil? Verš hovorí, že som tam s nimi pobudol a krstil. Otázka znie, kto presne sa myslí pod „nimi“ a v čom spočíval ten pobyt s nimi. Pod „nimi“ sa myslia v prvom rade učeníci, ktorých počet sa v Jeruzaleme opäť rozrástol o niekoľko hláv, ale tiež všetci tí, ktorí Moje učenie s vierou prijali.23,2

A všetci tí, ktorí Moje učenie prijali v plnej viere, boli Mnou krstený navonok vodou, skryte ale Duchom Mojej večnej lásky a múdrosti a získali tým moc nazývať sa „Božími Deťmi“. V tom teda spočíval ten pobyt s nimi. Samotné učenie, a čo presne som robil, je čiastočne zaznamenané v ostatných troch evanjeliách a nie je potrebné, aby to tu bolo opakované. Nespočívalo nakoniec v ničom inom ako v poukazovaní na všetky veľké slabosti, ktorými boli Židia a farizeji postihnutí, a vyzdvihovaní lásky k Bohu a k blížnemu.23,3

Keď som poukázal na všetky slabé miesta, hriešnikov som vážne vyzval k pokániu. Varoval som tiež všetkých, ktorí prijali Moje učenie, pred opätovným pádom do starého kvasu farizejov, a ako potvrdenie Môjho mierneho učenia som činil zázračné skutky – také potrebné pre tú veľmi materialistickú dobu – liečil som mnoho chorých, očisťoval posadnutých od nečistých duchov a prijímal ďalších učeníkov.23,4

(Ján 3:23) Aj Ján krstil v Aenone, blízko Sálimu, lebo tam bolo mnoho vody. Ľudia prichádzali a dávali sa krstiť.

(Ján 3:24) Ján vtedy ešte nebol uvrhnutý do väzenia.

Počas tohto Môjho putovania židovskou zemou som sa tiež ocitol v blízkosti miesta, kde Ján krstil v malej púšti pri Aenone blízko Sálimu, lebo tam bol voda, zatiaľ čo v oblasti Bethabary mal Jordán len veľmi málo vody, a aj to málo bolo mútne, nečisté a plné odporne páchnucich červov. Ján preto zmenil miesto, a pri Aeonone kázal svoje ostré kázne vyzývajúce k pokániu, a tiež tam krstil ľudí, ktorí jeho učenie prijali a činili pravé pokánie. 23,5

Medzi nimi boli ale aj mnohí takí, ktorí už prijali Moje učenie, ale neboli predtým Jánom pokrstení. Títo sa Ma pýtali, či je nutné, aby ich najprv pokrstil Ján. A Ja som im povedal: „Iba jediná vec je nutná, a to skutočné nasledovanie Môjho učenia! Kto sa ale chce nechať Jánom očistiť, kým má tento stále možnosť slobodne pôsobiť, tomu takáto očista len prospeje.“ Po týchto Mojich slovách sa mnohí pobrali a dali sa Jánovi pokrstiť. 23,6

(Ján 3:25) Medzi Jánovými učeníkmi a Židmi (ktorí tam prišli) vznikol spor o očisťovaní (t.j. ohľadom Môjho krstenia vodou v porovnaní s Jánovým svedectvom).

Čoskoro tam prepukol spor ohľadom Jánovho očisťovania a Môjho krstenia, lebo Jánovi učeníci nechápali, prečo aj Ja krstím vodou, keďže ho počuli dosvedčiť, že Ja nebudem krstiť vodou, ale Duchom Svätým. Mnoho Židov, ktorí boli teraz už Mojimi učeníkmi, hovorilo a tvrdilo, že Môj krst je tým pravým krstom, a hoci tiež krstím vodou, ako Ján, jedine Môj krst je platný, keďže nekrstím len obyčajnou vodou, ale aj vodou Ducha Božieho, ktorá dáva pokrsteným zjavnú moc nazývať sa Božími Deťmi!23,7

(Ján 3:26) Prišli k Jánovi a povedali mu: „Majster! Ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo (že bude krstiť Duchom Svätým), tiež krstí (vodou) a všetci prichádzajú k nemu.“

Po takýchto rozpravách išli potom Jánovi učeníci so Židmi za Jánom a hovorili „Vypočuj nás, majster! – Pozri, ten istý muž, ktorý bol vtedy s tebou pri Jordáne, o ktorom si svedčil, že bude krstiť Duchom Svätým, krstí teraz nablízku vodou, rovnako ako ty! Ako to máme brať; ako tomu rozumieť? Je tento krstiteľ naozaj tým, o ktorom si podal také veľké svedectvo?“ 23,8

Ján ale povedal svojim učeníkom: „Choďte za Ním a spýtajte sa ho: Si Ten, ktorý mal prísť alebo máme čakať na iného? Sledujte, čo vám na to povie, a potom mi to povedzte! Až potom vám dám plnú odpoveď!“23,9

Potom sa viacerí Jánovi učeníci vybrali za Mnou a položili Mi otázku, ktorú im Ján poradil. Na to som im ale dal dobre známu odpoveď, že majú Jánovi povedať, čo videli – ako slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú a ako je chudobným kázané o Kráľovstve Božom! A blaho tomu, kto sa nado Mnou nepohoršuje! – S tým sa učeníci vrátia k Jánovi a hneď mu zvestujú, čo videli a počuli.23,10

Čítať ďalej O titule