Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

137 – Pánova odpoveď na Judášove návrhy k misii.

Hovorím Ja: „Keďže si človekom tejto Zeme, tak aj rozprávaš ako človek tejto Zeme. Kto je ale zhora, ten rozpráva inak, lebo On jediný dokáže prehliadnuť a dobre vie, čoho je ľuďom v každom čase treba, aby sa ich duch oslobodil od Božej všemohúcnosti a Božieho hnevu a dosiahol naveky pravú nezávislosť.137,1

Lebo život na tejto Zemi nedáva duchu ani život, ani slobodu, ale smrť; avšak smrť tejto Zeme je zrodením ducha k večnému životu a jeho pravej večnej slobode.137,2

Ak už mám ale hovoriť ľudsky, hovorím ti, že to všetko a ešte viac bolo s ľudstvom už podniknuté; a povedz ty sám, kde je, podľa tvojho názoru, zlaté ovocie tejto snahy!137,3

Čo sa udialo za čias Noeho a koľko ľudí sa tým stalo pozemsky lepšími, ako boli pred Noem? Čo nastalo čoskoro po Sodome a Gomore?137,4

Vedz, že všetci terajší pohania, okrem černochov a Sinitov 55 na najvzdialenejšom východe, sú potomkami Lóta, rovnako ako mnohí, celkom ako zvieratá zdivočelí Skýti, ktorí obývajú severné časti tejto Zeme – akí sa ti zdajú, napriek lekcii, ktorú obdržal otec Lót?137,5

Choď do Egypta a pozri si ľudí, o koľko sa siedmymi ranami stali lepšími! Čo všetko urobil Mojžiš; čo niektorí proroci?!137,6

Štyridsať rokov nechal Jehova priveľmi skazených Židov biedne skomierať v babylonskom zajatí, zaobchádzalo sa s nimi ako s tými najhoršími mulmi, kŕmili ich žrádlom pre svine a psy; pôvabné dcéry Židov boli pod bičom a všemožným mučením chlípnymi Babylončami dňom i nocou hanobené až na smrť, rovnako ako chlapci a mladiství, ktorí boli najprv vykastrovaní! Choď a spýtaj sa všetkých tých vznešených a pyšných Židov, o koľko lepšími sa stali po takejto lekcii!137,7

Ukáž Mi jednu dobu, jeden rok, jeden mesiac, jeden týždeň, jeden deň, kedy Pán netrestal príliš skazené ľudstvo jednotlivo, ako aj vo všeobecnosti! V celej židovskej zemi nie je jediný dom, ktorý by bol ušetrený, a sám si odpovedz, o koľko sa ľudia stali vo svojej podstate lepšími?! – 137,8

Preto za Mnou prichádzaš so svojou radou príliš neskoro, lebo to všetko sa už stalo a na duchovnú cestu to malo taký vplyv, aký malo mať; ale na vonkajšie životné okolnosti ľudí to v princípe nemohlo a nesmelo mať žiaden významný účinok, keďže len kvôli nim nebolo zhora nikdy nič pripustené. 137,9

Ak by som teraz zase chcel hromom a bleskom zvestovať ľuďom evanjelium Kráľovstva Božieho na Zemi, na to by som vás nepotreboval, lebo v nebi je stále nesmierne množstvo najmocnejších anjelov, ktorí by takémuto šíreniu Kráľovstva Božieho na Zemi rozumeli oveľa lepšie ako vy.137,10

Teraz však nadišiel čas, ktorý bol ukázaný Eliášovi, keď sa skrýval v jaskyni na vrchu. Nie v búrke, ani v ohni, ale v miernom vánku prichádzal Jehova! A tento čas mierneho vánku Jehovovho pred jaskyňou tohto sveta je teraz tu! Preto ani my nechceme a nesmieme vyrukovať ani s búrkou, ani s ohňom, ale podľa večného poriadku Božieho so všetkou láskou, miernosťou a trpezlivosťou! Ale šikovnosť by ste nemali dávať nabok! Lebo Ja dobre vidím, že idete ako jahňatá medzi dravé vlky; ale ak budete šikovní, dosiahnete napriek tomu veľa!137,11

Vystríhajte sa preto istých (zvlčilých) ľudí a vyhýbajte sa im, lebo oni sú to, ktorí vás vydajú a odvlečú pred svoje radnice a budú vás tiež bičovať vo svojich školách – a to veľmi rýchlo, ak budete hlúpi a primálo šikovní! (Matúš 10,17) Ak je jahňa na balkóne domu, kde ho vlk nemôže dosiahnuť, vlk mu neublíži, napriek všetkej svojej krvilačnosti. Ak je však jahňa zvedavé a zíde z bezpečného balkóna, aby si lepšie prezrelo svojho nepriateľa, musí len samo sebe pripísať vinu, ak ho vlk roztrhá a zožerie.137,12

No neskôr, keď odídem naspäť do neba, aby som pre vás v dome Môjho Otca pripravil večné príbytky, vás v Mojom mene budú vláčiť pred princov a kráľov, aby ste svedčili o nich a o pohanoch (Matúš 10,18), aby sa teraz naplnilo aj to, čo Izaiáš, Môj prorok, predpovedal o hlúpych kráľoch na všetky časy a pre Moje kráľovstvo na Zemi, ktoré sa teraz zakladá, kde hovorí (Izaiáš 32,6-20):137,13

,Blázon hovorí o bláznovstve a jeho srdce sa zaoberá neprávosťou, vyvoláva pokrytectvo a šíri bludy o Pánovi, čím hladné duše ešte viac vyhladuje a smädnému odoprie nápoj. Vláda zlovoľného pôsobí len škodu, lebo nachádza dostatok slabostí, aby úbohých mohol kriviť falošnými slovami, keď by im mal hovoriť o práve. Ale pravé kniežatá budú mať kniežacie myšlienky a navyše zachovávať právo.137,14

Vstaňte však, vy pyšné ženy, a načúvajte môjmu hlasu! Vy dcéry, ktoré ste si také isté, vpustite moju reč do svojich uší! Do roka a do dňa sa budete triasť, vy sebaisté, lebo keď niet hrozna, nebude ani vinobranie. Strachujte sa, vy pyšné ženy! Lebo je najvyšší čas, aby ste obnažili a opásali svoje bedrá!137,15

Bude sa lamentovať nad poliami, ó, nad drahými poliami, a plodnou révou, lebo na poliach môjho ľudu porastie tŕnie a bodliaky, aj nad všetkými radostnými domami šťastného mesta. Paláce budú opustené a davy v meste osirejú; veže a pevnosti sa zmenia na večné skrýše, k radosti divej zvery, stádam k pastve. A to tak dlho, kým na nás nebude vyliaty Duch z Výšin. 137,16

Vtedy sa z púšte stane pole a pole sa pripočíta k lesu. A právo bude prebývať v púšti a spravodlivosť dlieť na poli. A plodom spravodlivosti bude mier, a následkom spravodlivosti večný pokoj a istota. 137,17

Vtedy môj ľud bude bývať v domoch mieru, teda v bezpečných príbytkoch a hrdom pokoji. Ale na úbočí zostane krupobitie a to mesto pod ním bude nízke.137,18

Blaho vám teraz, ak usilovne sejete pri vodách; tam môžete kľudne vypustiť voly a osly!‘137,19

Keď teda budete zlými bláznami tohto sveta odvlečení a vydaní do rúk hlúpych kráľov, o ktorých píše Izaiáš, netrápte sa, čo budete hovoriť, a ako sa zodpovedať, lebo v tej hodine vám bude dané, čo máte rozprávať a ako sa obhajovať! (Matúš 10,19) Lebo to nie ste vy, kto hovorí, ale Môj Duch, Otcov Duch je to, ktorý hovorí cez vás!137,20 (Matúš 10,20)

Toto sa však vzťahuje len na spomenuté druhé vyslanie, o ktoré sa budete musieť postarať po Mojom odchode; nateraz by ste to ale nemali mať príliš ťažké.137,21

Lebo ako vraví na konci prorok, tak vám hovorím aj Ja teraz: Blaho vám teraz, ktorí máte rozsievať na pobrežiach jazera, lebo na tejto zemi môžete vaše osly a voly – to jest vašu usilovnosť pre dobro a pravdu, kvôli čomu som vás povolal a vyvolil – úplne bezpečne vypustiť! Tu nenarazíte na žiadneho bláznivého kráľa, ani žiadne ženy plné pýchy a arogancie, ale na chudobných, chorých, posadnutých, chromých, hluchých a slepých – telesne a ešte viac v duchu – k týmto choďte a kážte im evanjelium Kráľovstva Božieho a liečte každého, kto verí, a nezamlčte mu Moje meno!“137,22

55 Napr. aj Číňania sú potomkami Sinitov. [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule