Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

67 – Satan a Boží poriadok. Pán ako ohlasovateľ nového zákona lásky. Prítomnosť Jehovu v jemnom šumení.

Hovorí Jonael: „Proti ľudskej moci môžu byť takéto triky úspešné, ale proti Božej moci taký trik nič nezmôže. S Božou mocou dokáže pohnúť iba čistá a pravá láska; všetko ostatné sú smietky proti víchrici! Preto si nerob starosti, lebo s nami je Boh! Kto by sa nám mohol postaviť?!“ 67,1

Hovorí vyliečený: „Áno, áno, máš pravdu! Ale aj s Adamom bol nepochybne Boh, a predsa sa Satanovi pomocou najprefíkanejšej ľsti podarilo Adama dostať! A Michael musel po trojdňovom boji predsa len prenechať Satanovi Mojžišovo telo. Boh je určite všemocný, o tom niet pochýb, ale Satan je plný najhoršej mazanosti a tá už Božiemu ľudu spôsobila mnoho škôd. Preto je opatrnosť tvárou v tvár tigrovi nutná dovtedy, kým je tento nažive – až keď umrie, až potom môže človek bez starostí slobodne dýchať!“ 67,2

Hovorí Jonael: „Aj ty máš svojím spôsobom pravdu, musíš ale zobrať do úvahy, že v predošlých časoch Pán Satanovi povolil pôsobiť takým alebo onakým spôsobom; lebo prvému stvorenému duchovi musel byť poskytnutý dlhý čas na skúšku jeho slobody, keďže nebol len prvým, ale aj najväčším stvoreným duchom.67,3

Ten čas je však už na konci a kniežaťu noci budú teraz nasadené veľmi tesné okovy, v ktorých už nikdy nebude schopný pohybovať sa tak voľne ako doteraz.67,4

Preto, ak v nás prevláda pravá láska k Bohu, budeme môcť kráčať po tejto Zemi bezstarostnejšie ako to zvyklo bývať predtým, pod ťažkým jarmom zákona.67,5

Od Adama až po nás vládol zákon múdrosti a naplniť v sebe taký zákon vyžadovalo veľa múdrosti a tej najsilnejšej a bezpodmienečnej vôle. 67,6

Boh však videl, že ľudia nikdy nebudú vedieť naplniť zákon múdrosti a prišiel teraz Sám do sveta, aby im dal nový zákon lásky, ktorý môžu naplniť ľahko. Lebo v zákone múdrosti nechal Jehova žiariť medzi ľuďmi len Svoje Svetlo – to Svetlo ale nebol On Sám, ale z Neho len medzi ľudí vychádzalo, rovnako ako z Neho vzišli aj samotní ľudia, ale preto ešte nie sú Jehovom Samotným. Ale v láske a cez lásku prichádza k ľuďom Sám Jehova a v plnosti Pravdy sa duchovne zabýva v človeku, a tým učiní stvoreného človeka vo všetkom plne podobným Sebe. A takto vyzbrojeného človeka sa už Satan svojou ľstivosťou nedokáže dotknúť, lebo Duch Jehovov v človeku vždy prehliadne každý Satanov úskok, nech je akokoľvek skrytý, a vždy má nadmieru moci, aby Satanovu bezmocnosť úplne rozprášil.67,7

Prorok Eliáš opisuje tento súčasný stav ľudí 34, kde Jehova v láske prichádza k ľuďom priamo, v jemnom šumení, ktoré prešlo popri jaskyni; avšak vo veľkej búrke a v ohni Jehova nebol!67,8

To jemné šumenie je teda láska ľudí k Bohu a ich bratom, v ktorej je Sám Jehova, zatiaľ čo v búrke múdrosti a plamennom meči zákona On nie je! 67,9

A keďže je teraz Jehova pri nás, s nami a medzi nami, Satanových trikov sa už viac nemusíme báť tak, ako to žiaľ dosť často bývalo v prastarých a predošlých časoch, a teraz teda môžeš krvilačnému rímskemu tigrovi pohliadnuť do jeho ľstivej tváre odvážnejšie a bezstarostnejšie. Nevidel si predtým, ako celá légia vzala pred dvoma mladíkmi hanebne nohy na plecia?! Takýchto mladíkov nás však sprevádza veľký počet a my sa máme báť Rimanov, ktorí k nám prichádzajú s bielou vlajkou?! Hovorím ti: ani vo sne, nie to ešte v skutočnosti!“67,10

Po tejto reči robí uzdravený veľké oči a po krátkej chvíli povie: „Čo to hovoríš? Jehova má byť medzi nami? Myslel som si, že tento muž, ktorý ma vyliečil, má byť len očakávaný Mesiáš?! Ako to, že Jehova a Mesiáš sú pre teba Jedným?67,11

Že v Mesiášovi bude Jehovova sila prebývať v omnoho väčšej plnosti ako vo všetkých prorokoch dohromady, to dokážem dobre pochopiť; ale že Mesiáš a Jehova budú nakoniec Jedným, na to by som sa neodvážil ani pomyslieť, nie to ešte vysloviť to! Tiež stojí napísané, že človek si Jehovu nemá predstavovať pod žiadnym obrazom a teraz má byť tento muž, ktorý má vskutku všetky kvality Mesiáša, Samotný Je-ho-va?! Dobre, mne to úplne vyhovuje, ak to neprekáža tebe, ako nášmu veľkňazovi!67,12

Že Mesiáš by mohol byť nejaký zvláštny boh, to som si myslel už po svojom vyliečení, lebo podľa Písma sme bohovia viac alebo menej všetci, v závislosti od toho, ako sa dodržiava Jehovov zákon. Ale že by mal byť samotným Jehovom?! – No – Keď je tak, to sa potom treba trochu inak správať! Bol som vyliečený Ním samotným – a to si teraz žiada trochu iné vyjadrenie vďaky!“67,13

Po tomto sa chce hneď vybrať za Mnou, ale Jonael ho zastaví a poradí mu, aby to urobil až v Sychar; a vyliečený sa s tým uspokojí.67,14

34 Prvá kniha kráľov 19:8 [pozn. prekl.]

Čítať ďalej O titule