Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

172 – Protiargumenty vyliečeného Tobiáša (farizeja). Jeho svedectvo o Ježišovi, Jeho posvätnom učení a Jeho božských skutkoch.

Hovorí iný: „Nemáš nepravdu, ak túto vec posudzujeme z čisto svetského hľadiska, no ak po smrti tela existuje pre dušu človeka ešte život – o čom som nikdy nepochyboval – potom všetky tieto pozemské náhľady a vzťahy nemajú vôbec nijakú cenu, a tento Ježiš je Slnkom pre noc ľudského ducha a ukazuje nám pravú cestu, na ktorej už v našich telách môžeme nahliadnuť do veľkého onoho sveta a vziať si z otcovského domu skvelú poživeň pre večný život!172,1

A tomuto on učí a chce slepým ľuďom ukázať ako, bez čohokoľvek ďalšieho, vzduch môže a musí vydať z neba chlieb a víno, teda pravú poživeň, ako sme to aj my všetci pred pár dňami videli na vrchole hory, a jedli a pili sme z nej!172,2

Že stará noc vždy prichádza a musí prichádzať do boja s nadchádzajúcim dňom, to nás učí nielen história ľudí, ale aj celá prirodzenosť vecí, ktoré sa denne odohrávajú a odvíjajú pred našimi očami; to je však tiež Boží poriadok, dopustenie a vôľa, proti ktorej doteraz nikdy žiadna svetská moc nič nezmohla.172,3

Čo chceš teda robiť, ak by ťa tento, od Boha iste úplne preduchovnelý Ježiš chcel uchopiť svojimi myšlienkami a úplne ťa zničiť? Akú opozíciu by si mu potom ponúkol?172,4

Počúvaj, ty! Človek, ktorého vietor a more, všetci zlí i dobrí duchovia, počúvajú na slovo – človek, ktorý mŕtvych privoláva naspäť do života a každú, akokoľvek zastaranú a zlú chorobu vylieči bez liekov, len pomocou svojej vôle, by mohol byť niečo viac ako len génius v odbore mágie! Či si spolu so mnou nevidel a často nepozoroval mágov, ako sú títo obklopení magickými znameniami, invokáciami, amuletmi a magickými paličkami, a z každej maličkosti, ktorú vyvolajú, robia obrovskú vec?172,5

Tento Ježiš však nemá ani amulet, ani žiadne iné magické príslušenstvo, žiadne zázračné maste, žiadne zvláštne byliny ani korene, vôbec to nie je nejaký uzavretý, mystický a z titulu svojich schopností veľkohubý človek, ale je úplne otvorený, dobrosrdečný a nadovšetko ústretový, dobrý priateľ ľudí a človek v najpravejšom zmysle slova.172,6

Vôbec nie je mrzutý, ale má stále dobrú náladu a jeho slová tečú ako med a mlieko. A napriek celej jeho prostote sa tým najzázračnejším spôsobom vždy naplní všetko, čo chce! Ja som pevne presvedčený, že čisto svojou vôľou by dokázal úplne poľahky stvoriť novú Zem! Poznám ho takmer už od jeho narodenia a môžem ti povedať, že už ako malý chlapec, pár rokov starý, dokázal robiť rovnaké veci, aké teraz robí pred nami ako muž! 172,7

Ak ale nejaký človek činí pred nami skutky, aké sú možné jedine Bohu, čo by mi teda malo brániť považovať takého človeka za Boha?172,8

Ja som rodený Galilejec, teraz mám už vyše sedemdesiat, kňazský úrad vykonávam vyše štyridsať rokov a tridsať rokov som mal veľmi slabý zrak, keď som na jedno oko bol už úplne slepý a druhým som videl všetko rozmazane a nečisto. Od koľkých lekárov, ktorí prichádzali do Kafarnaumu z celého sveta a svoje umenie vydávali za takmer nadpozemské veci – krotili hady a divé zvery, odsekávali vtákom hlavy a tie potom v okamihu pripevnili naspäť na krk a vyliečili, stručne, vykonávali skutočné zázraky – som si nakúpil za drahé peniaze lieky, tieto som užíval presne podľa predpisu, ale nič mi to nepomohlo?!172,9

Pred pár hodinami, hneď po večeri, mi on pomohol jedným slovom, bez akýchkoľvek liekov tak, že teraz vidím na obe oči tak dobre a čisto, ako možno nikto z vás!172,10

Pozrite sa na históriu, či po Zemi niekedy kráčal nejaký človek, vybavený takou zázračnou silou a mocou! Mojžiš síce vykonal veľa cez Božiu moc, ktorá mu bola prepožičaná mocou jeho viery, presne podľa Abrahámovho veľkého prísľubu! Ale aké malé sú zázračné skutky Mojžišove v porovnaní s týmito, ktoré pred našimi očami činí Ježiš!172,11

A vy tu seriózne zvažujete, ako by ste ho mohli odpratať z cesty? Fuj! To je od vás hanebné a zaslúžite si byť večne najostrejšie trestaný tým najťažším Božím trestajúcim prútom!172,12

Veru, na tomto Ježišovi sa dokonale naplní to, čo veľký prorok Izaiáš predpovedal o najpovznesenejšom služobníkovi Božom, kde hovorí: 172,13

,Hľa, to je môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorý Mi je milý, a v ktorom má Moja duša pravé zaľúbenie. Svojho ducha som vložil do Neho, a On prinesie pohanom súd. Nebude kričať, ani sa škriepiť, a Jeho krik nebude počuť na ulici. 60 Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, kým súd nedokoná do víťazstva a pohania nebudú dúfať v Jeho meno.‘172,14

Ak by túžil po korune a žezle, nebesá, k tomu by mal moci viac než dosť! Lebo ak dokáže Svojich učeníkov z rôznych svetových častí za okamih preniesť vzduchom pomocou svojich neviditeľných služobníkov – čo sme videli na vlastné oči! – rovnako dobre by mohol zhromaždiť všetkých vládcov sveta a jednoducho im povedať: ,Ja som Pán a vy všetci ste ako vládcovia nadobro skončili! Ak chcete byť Mojimi sluhami, môžete zostať pri Mne; ak to ale nechcete, potom odíďte odo Mňa a zhyňte!‘172,15

Ale On, ktorý je v pravom zmysle slova všemocný, dokonca nám všetkým pohrozil, aby sme ani slovkom tam dole nespomenuli, čo sa tu udialo! Takže On vôbec nehľadá svetskú slávu, nechce si budovať meno; ide mu len o duchovné napredovanie a zdokonaľovanie ľudí. Medzi ľuďmi založí iba duchovný štát a tých, ktorí už nevedia, odkiaľ pochádzajú, privedie naspäť do strateného raja! A kvôli tomuto by sme ho mali – ak by to bolo možné – zniesť z tohto zlého sveta?! Nie, nikdy! Nech je prekliaty ten, kto vo svojej hrudi chová miesta pre takéto myšlienky!172,16

Nikdy Zem nenosila väčšieho priateľa ľudí, ani nikoho, kto by bol viac nesebecký ako On – a na neho vy chcete položiť ruky? Keď sa sami seba opýtate, akého ducha ste deťmi, Satan prebývajúci vo vašej hrudi vám to povie, a jeho odpoveď bude: ,Ja som váš otec!‘172,17

Ako by mal teda vyzerať váš Mesiáš? Možno nejako tak ako vy? Alebo by snáď mal vyzerať ako tisícnásobný Samson a zbraňou Samsona zabíjať jedným šmahom ľudí po miliónoch, a potom na trón posadiť nie Seba samého, ale vás, a nechať si od vás prísne vládnuť; robiť vám ťažného koňa, ťavu, strážneho psa, leva bojujúceho v púšti proti vašim nepriateľom, orla, ktorý so svojimi ostrými očami z výšky ohlási, odkiaľ sa k vám blíži nepriateľ, aby ste vy mohli v úplnom kľude užívať lup celej Zeme a smilniť s tými najnežnejšími a najkrajšími pannami celej Zeme?! To by bol pre vás ten pravý Mesiáš!172,18

Vy chcete byť pánmi, a Mesiáš by mal byť vaším sluhom! Takého Mesiáša by ste radi mali! Ale aby ste Mesiášovi museli hovoriť ,Pane!‘, to vám nie je po chuti, a preto ho chcete odpratať z cesty!172,19

Pohliadnite dovnútra a spýtajte sa vašich sŕdc, či to s vami nevyzerá presne takto a vaše srdcia vám odpovedia hlasným ,Áno!‘172,20

Ak som mal ale vysloviť nepravdu, potom mi povedzte, ako by mal teda váš Mesiáš vyzerať a aké by mal mať vlastnosti!172,21

Je pre nás hanba, že sa menujeme deťmi Najvyššieho, a pritom pohania, colníci a hriešnici sú vo všetkých veciach pred nami! Gréci, Rimania, Egypťania, Peržania, Asýrčania a takmer všetci ľudia, nám známi ako pohania, z vďačnosti voči svojim bohom zbožňovali veľkých múdrych mužov, keďže si mysleli, že takíto muži im boli milostivo daní ich bohmi a preukazovali im božskú úctu, stavali im chrámy a svätili miesta, kde takíto mudrci žili. Existuje len veľmi málo príkladov, že by sa bezbožní pohania voči svojim mudrcom zachovali kruto.172,22

No my, Židia, ktorí sa nazývame ,Božími ľuďmi‘, sme veľký počet našich, Bohom nám zoslaných prorokov ukameňovali a prekliali ich, a predsa sa stále odvážime menovať ,Božími Deťmi‘!172,23

Eliáš, jeden z najväčších a najmocnejších prorokov, musel utiecť skoro až na koniec sveta, aby sa zachránil pred zúrivosťou ,Detí Božích‘ a ich susedov. To sú pekné ,Deti Božie‘!172,24

My sme to boli, kto ukameňoval poslov Božích a teraz by sme chceli odprevadiť zo sveta aj tohto dobrého Ježiša, ak by to bolo možné! Ale o to sa nebesá iste postarajú! Ak by predsa len také niečo bolo možné – lebo Boh dovolí zlému človeku vykonať aj ten najhorší skutok, aby sa naplnila jeho miera pre peklo – potom vám prorokujem večné prekliatie nad všetkými Židmi; že na Zemi nikdy nebudú mať domova, a ich meno, pred ktorým sa dokonca aj pohania skláňali, bude ľuďom odporné!172,25

Ako je pravda, že Boh žije, tak je aj pravda, že sa to stane! A takýto náš zločin nájde nikdy nekončiacu odplatu v pekle! Dobre si zapamätajte, že ja, ako farizej, som vám toto povedal!“172,26

60 Voľne parafrázované z Izaiáš 42:1-3

Čítať ďalej O titule