Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

149 – Natanaelove grécke evanjelium. O súdnom dni. „Beda protivníkom Môjho poriadku!“ „Nikto nepozná Otca – okrem Syna. Kto nie je pritiahnutý Otcom, ten nepríde k Synovi. Otec je Synova Láska.

Natanael, ktorý medzi tými, ktorí zostali, fungoval takpovediac ako vodca, lebo aj on, sám pre seba, a bez toho, že by bol k tomu Mnou zvlášť povolaný, zapisoval evanjelium v gréckom jazyku – ktorý dobre ovládal – a to omnoho obsiahlejšie ako všetci ostatní, ktorí sa tým zaoberali, prišiel ku Mne, hlboko otrasený, a povedal: „Pane! Ty Všemocný! Aj ja som prijal víziu a videl som tie najpríšernejšie veci, až mi od strachu pero vypovedalo službu! Prosím Ťa v celej plnosti mojej lásky k Tebe, Ty večne svätý, povedz mi predsa, či sa to raz na onom svete naozaj udeje všetko tak, ako sme to ja a mnohí iní teraz uvideli.“149,1

Hovorím Ja: „Buď bez strachu, lebo ty sa nemáš čoho obávať! Kto žije a jedná tak ako ty, ten bude prebudený – či už na onom svete alebo tiež už na tomto svete – k večnému životu; a každého súdny deň nastane, keď bude Mnou prebudený k večnému životu, či už to bude tu alebo na onom svete. 149,2

Nech sa však každý usiluje, aby mohol byť prebudený už tu; lebo kto bude prebudený už tu, v tele, ten smrť tela ani neuvidí, ani nepocíti, ani neokúsi, a jeho duša nebude zvieraná úzkosťou.149,3

Ale beda týmto a všetkým neskorším odporcom Môjho učenia! Veru, títo potom tisícnásobne pocítia, kto bol Ten, ktorému oponovali a ktorého, spolu s jeho vernými, obťažkali a zasypali všetkými kliatbami!149,4

Môžem to vysloviť a učiniť, lebo ti hovorím: Od Otca sú Mi dané všetky veci! Ale nikto nepozná Syna, ktorým som Ja, jedine Otec; a práve tak ani nikto nepozná Otca, ako jedine Syn, a po Ňom každý, ktorému ho Syn odhalí!“ 149,5 (Matúš 11,27)

Hovorí Natanael: „Potom Ťa ani my, ako Tvoji najvernejší služobníci, ešte zďaleka nepoznáme, hoci si nám už veľa o Sebe zjavil a ukázal nám, kto si?!“149,6

Hovorím Ja: „Vy Ma síce poznáte do tej miery, do akej som sa vám odhalil a ukázal, ale veľa vám ešte chýba. Až keď spoznáte Otca, potom tiež plne spoznáte Mňa, a to nastane, keď z tejto Zeme opäť odídem do Mojich nebies. Odtiaľ vás Otec pritiahne ku Mne tak, ako vás teraz Ja priťahujem k Otcovi. Ale koho Otec nepritiahne, ten nepríde ani ku Mne, Synovi. Veru, hovorím ti: V tom čase sa bude musieť každý od samotného Boha naučiť, kto je to Syn. A kto sa to nenaučí od Boha, ten k Synovi nepríde a nebude v Ňom mať večný život.149,7

Avšak Syn nie je tvrdší ako Otec; lebo to, čo činí Otcova láska, to isté činí aj Synova láska, a tak ako je Otcovou láskou Syn, tak je aj Synovou láskou Otec.149,8

Avšak Syn prehovára k vám, ako aj ku všetkým ľuďom: Poďte ku Mne všetci, ktorí ste unavení a obťažkaní, Ja vás občerstvím!149,9 (Matúš 11,28)

Vezmite na seba Moje jarmo, naučte sa ho odo Mňa nosiť a konajte pritom ako Ja – lebo som mierny a v srdci pokorný – tak budete mať pokoj a všetok strach od vás odstúpi!149,10 (Matúš 11,29)

No Moje jarmo je mäkké a ľahké je bremeno, ktoré vám dávam niesť, lebo Ja viem, čoho ste schopní.“149,11 (Matúš 11,30)

Čítať ďalej O titule