Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

76 – Petrova dobrá reč a prosba. Pánova rada ohľadom udržiavania poriadku a pokoja v štáte. „Láskou dosiahnete všetko!“ Násilie prebúdza diablov – k zlému.

Hovorí Šimon Peter: „Pane! Kto by Ťa chcel opustiť, kto by Ti nechcel slúžiť?! Veď len Ty máš slová života, aké pred Tebou nikdy nevyšli z ľudských úst! Žiadaj od nás všetko a my to urobíme; len nikdy nežiadaj, aby sme Ťa opustili! Maj trpezlivosť s našimi veľkými slabosťami a posilni nás milosťou Otca na nebesiach, ktorý Teba posilnil tak úžasne, že teraz stojíš, učíš a pôsobíš v plnej jednote so Svojím Otcom na nebesiach! 76,1

A tak, ako si nás to učil na hore, chceme vždy v Tvojom mene prosiť Otca a hovoriť: „Otče na nebesiach! Príď Kráľovstvo Tvoje a jedine Tvoja vôľa svätá staň sa! A ako my odpúšťame tým, ktorí nám spôsobili zlo, tak aj Ty nám odpusť naše slabosti a hriechy!“76,2

Hovorím Ja: „Šimon! Vidíš, táto reč sa Mi páči viac ako tvoja predchádzajúca obhajoba zákonov a ich postihov! Aký úžitok má nejaká zem alebo ríša z mieru a poriadku dosiahnutého najtvrdším donucovaním?! Nejaký čas to bude v poriadku; ale keď sa to už priveľmi utláčaným diablom bude zdať príliš, vyskočia a s hrozným výsmechom zničia zákony i zákonodarcov. Lebo kto musí byť držaný a vedený násilím, je stále diablom; len ak sa nechá viesť láskou, miernosťou a trpezlivosťou, vtedy sa podobá anjelovi Božiemu a je hoden byť dieťaťom Najvyššieho!76,3

S láskou dosiahnete všetko, avšak násilím len prebudíte diabla z jeho spánku! Čo dobrého môže potom vzísť z toho, že na Zemi bdie diabol?! 76,4

Je preto nekonečne lepšie, aby medzi ľuďmi bdela láska a miernosť; a zostala prebudená po všetky časy – čím diablov donútia k spánku a pokoju a Zemi tak nebudú škodiť – ako s dunivým rámusom násilia prebudiť diablov, ktorí potom zničia Zem so všetkým, čo je na nej! Povedz Mi, čo môžeš a chceš voči tomu namietať!“76,5

Hovorí Šimon Peter: „Pane, tu sa nedá nič viac namietať; keďže je to všetko jasné a plne pochopiteľné! Ale koľkí z ľudí, ktorí žijú na Zemi, vedia niečo o tejto posvätnej pravde?! Pane, pozri, sú tu celé légie anjelov z nebies; vyšli ich ku všetkým ľuďom na celej Zemi a nechaj ich všetkých zvestovať túto pravdu! Keby k tomu došlo, myslím si, že by bolo svetlejšie a lepšie na hriešnej pôde tejto Zeme!“76,6

Hovorím Ja: „Myslíš si podľa toho, ako tomu rozumieš; Ja ale musím byť iného názoru! Pozri, s ľuďmi je stále tisíckrát viac anjelov, ako tu teraz vidíš, a pôsobia na vnútorné city a pocity ľudí tak, aby človek nebol vedome donucovaný, a mohol tak bez škodlivého dopadu na svoju slobodu prijať takéto myšlienky, túžby a popudy ako svoje vlastné a nasledovať ich! Čo sa ale stane?!76,7

Ľudia potajomky myslia celkom dobre, majú dobré želania a dávajú si chvályhodné predsavzatia, ale keď má dôjsť ku skutkom, vtedy sa pozrú na svet, na jeho veci a na klamlivé potreby svojho tela, a konajú potom zle a úplne sebecky!76,8

Privediem ti tisíce úplných zloduchov a opýtam sa ich, či vedia, že činia zlo – a všetci povedia, že to vedia! Keď sa ich ale opýtaš, prečo teda činia zlo, vtedy mnohí povedia: ,Lebo z toho máme pôžitok!‘, a iní povedia: ,My chceme konať dobro, ale iní činia zlo, tak to robíme takisto!‘ A ďalší povedia: ,My chceme konať dobro, ale nie sme toho schopní; lebo naša povaha ide proti tomu a my musíme nenávidieť toho, kto nás urazil!‘76,9

Pozri sa, keď dostaneš takéto druhy odpovedí, rýchlo zistíš, že ani ten najhorší zloduch nie je bez poznania dobra a pravdy, no napriek tomu činí zlo!76,10

Keď ale ľudia konajú zlo napriek svojmu vnútornému poznaniu, čo sa dá potom očakávať od vedenia, ktoré k nim prišlo zvonku?! Áno, odteraz bude poznanie dobra a pravdy z nebies dávané ľuďom aj zvonku, a kvôli tomu zabijú Mňa, vás, aj mnohých iných, ktorí ich budú učiť konať dobro, a zanechať a vyhýbať sa zlu!“76,11

Hovorí Šimon: „Pane, ak je to tak, potom nech sa radšej celý svet stane diablov! Čo iné si zaslúži taký svet ľudí, ktorý nikdy nechce poznávať a prijímať dobro?!“76,12

Hovorím Ja: „Kto rozpráva vo veľkom rozrušení, ako ty, ten je ešte ďaleko od Môjho Kráľovstva! Keď ale vystúpim nahor, potom budeš hovoriť inak! – Už je ale večer, tak poďme dovnútra do domu a posilnime tam naše unavené údy!“76,13

Čítať ďalej O titule