Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

200 – Správa Samaritánmi vyhnaného veľkňaza Jonaela. „Cesty Pána sú nevyspytateľné.“ Dopustenia Pána.

Ja ale zavolám oboch Sycharijcov, aby Mi oznámili, v akej veci sem pricestovali. A Jonael, ktorý robí hovorcu, otvorí ústa a hovorí: „Pane, Ty si sa už predtým dotkol toho pravého dôvodu, a práve tak to aj je! Sotva sa dá uveriť, že ľudia, ktorí predsa – rovnako ako my – majú všetci pred očami pretrvávajúce veľké znamenia Tvojej čisto božskej moci, môžu byť takí zlí! Poznávajú pravdu a prenasledujú ju práve preto, že sú nútení ju poznať ako pravdu! Mňa vyhnali, a keby ma brat Jairuth neprichýlil s celou mojou rodinou do svojho domu, bol by som bez strechy nad hlavou!200,1

Pane, ako veľmi a ako často som Ťa v duchu prosil, aby si prišiel a pomohol mi proti mojim nepriateľom; ale bolo to márne, lebo si neprišiel a nepomohol nám v našej najväčšej núdzi!200,2

Je síce pravda, že si nám namiesto Seba zanechal za Sebou k našim službám viditeľných anjelov. Tí však nechcú vždy zasahovať, a tiež nie vtedy, keď to my považujeme za nutné, lebo hovoria, že bez Tvojej vôle nemôžu robiť nič, keďže len Tvoja vôľa je celou ich silou a mocou! To je všetko zrejme úplná pravda; ale keď urazení starí arci-Samaritáni vyhnali z kraja stovky Tvojich prívržencov tak, že títo museli hľadať ochranu u pohanov – proti čomu sa nedalo nič urobiť, keďže vyhnanci sa sami stali pohanmi – potom by snáď malo byť úplne v poriadku, aby sa do toho Tvoji anjeli vložili a skoncovali s takýmto vyčíňaním, a nie sa len spolu s nami smutne pozerali na celý ten príbeh a nakoniec dokonca spolu s nami vzdychali a hovorili: ,Tak sú Pánove zámery vždy nepreniknuteľné a Jeho cesty nevyspytateľné!“ 200,3

Ako to však pomôže?! Stovky sa stali pohanmi, stovky boli bité prútmi a palicami; a kvôli Tvojmu menu hanobené na verejných miestach!200,4

Joram musel na čas odísť zo Sychar, a dom, ktorý postavil Jakob, je medzičasom zamknutý a prázdny! A Joram sa aj so svojou ženou teraz nachádza v dome brata Jairutha, rovnako ako mnoho iných významných rodín, ktoré už v Sychar kvôli Tebe viac netolerujú!200,5

Ale proti tomu všetkému neurobili Tvoji anjeli, ktorí sú s nami, ani krok! Pane, Pane, pre Tvoje najsvätejšie meno! Načo to má byť dobré?! 200,6

Musí byť teda na tejto Zemi Satanovi prisúdená všetka moc a sila nad Tebou?! Alebo je jeho peklo vážne mocnejšie ako všetky Tvoje nebesá? Pane, ak to takto pôjde ďalej, ľudia budú nakoniec donútení stavať Satanovi svätyne a obetné oltáre, a Tvoje ničiť! Nanajvýš smutná záležitosť, a to už v týchto časoch!200,7

Čím iným je teraz bohoslužba na Garizim, alebo dokonca aj v chráme v Jeruzaleme, ako najčírejšou službou Satanovi?! Z Tvojich úst viem, keďže Ty sám si Pán, ako chce byť Boh, ktorý v Tebe vo všetkej plnosti telesne prebýva, uctievaný a velebený. Naproti tomu sa však teraz pozri na službu na Garizim, a máš tam tú najpravejšiu a najvernejšiu satanskú službu; lebo tam sa úplne vážne – čo ani v najmenšom nepopierajú ani Tvoji anjeli – naplno páli kadidlo za Satana!200,8

Takto to je, takto sa to vskutku udialo, a Tebe, ó Pane, to nemôže byť neznáme, že to tak je a takto sa to deje, a predsa to nechávaš tak, aby to tak bolo a takto sa to dialo! Pane, ako to máme brať a ako rozumieť Tvojmu svätému Slovu?200,9

Aj čestný, s celým jeho domom Tebe najhlbšie oddaný brat Jairuth dostáva teraz deň čo deň vyhrážky, kde je vyzývaný, aby sa v krátkom čase vyhlásil za arci-Samaritána, v opačnom prípade celý jeho majetok prepadne! 200,10

Mnohí, ktorí už boli skalopevne spätí s Tvojím učením, boli dennodennými vyhrážkami zastrašení a s predpísaným zlorečením a preklínaním Tvojho mena sa vrátili k tej najčistejšej službe Satanovi!200,11

Vidíš, Pane, takéto veci sa stali, pred ktorými si Tvoji anjeli stále zakrývali tváre; ale k čomu sú takéto prázdne prejavy sympatií? 200,12

Pane, Ty v mojom srdci vidíš, že je Ti úplne oddané, a tak k Tebe prehováram bez okolkov a vravím: Toto je prázdne, nanajvýš melancholické prizeranie sa, a je také nevhodné ako figa tri dni potom, ako odpadnú kvety. Tu sa žiada udrieť, a to celou silou a mocou, inak Satan bude mať navrch a zapustí korene.200,13

A keď už ani Tvoji učeníci nič proti nemu nezmôžu, čo budú schopní urobiť potom, keď dosiahne najväčšiu silu, čo by pre neho nemalo byť ťažké, keďže sa mu kladie taký slabý odpor, ako je to, nanešťastie, teraz, keď sa dokonca ani Tvoji anjeli neodvážia nič proti nemu podniknúť?!200,14

Preto Ťa prosím pre Tvoje najsvätejšie meno a pre všetkých, ktorí sa, rovnako ako my dvaja, neotrasiteľne pridržiavajú Tvojho mena – stoj pri nás a osloboď nás od nástrah Satanových.200,15

Ty sám si nás predsa na hore učil modliť sa; a pozri sa, stále sa tak modlíme, a každým dňom je to horšie namiesto lepšie!200,16

My Ti chceme obetovať všetko a kvôli Tebe chceme žiť tak chudobne, ako je to len možné, ale aspoň nejaký kúsok miesta na Zemi, kým na nej musíme žiť, nám predsa musíš vyhradiť; lebo medzi týmito vlkmi, hyenami a medveďmi, pokiaľ človek nie je rovnaká beštia, sa nedá ani žiť, a ešte menej Ťa nasledovať, ó Pane!200,17

My na tomto svete nežiadame o mierumilovný raj, ale aspoň toľko, aby sme nemuseli žiť priamo pod diablami v najdokonalejšom pekle: preto nás, Pane, vezmi pod Svoju ochranu!“200,18

Čítať ďalej O titule