Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

86 – Pán v Káne. O škodách spôsobených smilstvom na tomto i onom svete.

(Ján 4:46) Ježiš prišiel znovu do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno.

Po týchto slovách pokračujeme v ceste a bez akýchkoľvek problémov dosiahneme mestečko Kána. Keď tam dorazíme, rýchlo sa odoberieme do domu, kde som prvýkrát urobil na verejnosti zázrak. Neubehne však ani hodina, a skoro celé mesto už vie, že Ja, aj všetci, ktorí išli so Mnou, sme teraz šťastne a bezpečne došli; a všetci sa ponáhľajú, aby videli, pozdravili a privítali príchodzích. A keď Ma uvidia, nenachádzajú dosť slov chvály a velebenia za to, že som chrám v Jeruzaleme vyčistil takým ráznym spôsobom. Lebo z Kány prišlo na slávnosť tiež veľa ľudí a videli, čo som vykonal v Jeruzaleme, a tiež boli svedkami, ako som tam uzdravil veľa chorých a veľmi Ma za to velebili.86,1

Opýtal som sa ich, či tu majú nejakých chorých. Oni ale povedali, že teraz v celom meste, na počudovanie, nie je chorý ani jeden človek. 86,2

Ja som však povedal: „Telesne sú, pravda, všetci zdraví, ale nie na duši. Lebo kto pácha necudnosti a smilstvo, ten je vo svojej duši veľmi chorý! Lebo týmito hriechmi sa srdce človeka stáva voči blížnemu zo dňa na deň tvrdším, necitlivejším a nemilosrdnejším, a nakoniec nemiluje nikoho iného ako seba samého a objekt svojej rozkoše, – nie však kvôli samotnému objektu, ale kvôli rozkoši. Také srdce uteká pred Božím Slovom, ktoré ho vystríha pred jeho zlou túžbou a nakoniec sa stáva aj nepriateľom tých, ktorí v srdciach Slovo Božie zachovávajú a žijú podľa neho. Mnohí z vás trpia touto chorobou, a preto som k vám opäť prišiel, aby som vás z tejto veľmi zlej a smrtiacej choroby vyliečil. Tí z vás, ktorí vedia, že sú postihnutí touto najhoršou chorobou, nech sa Mi zdôveria, a Ja ich vyliečim!“86,3

Keď som toto oznámil, z domu hneď odchádza množstvo ľudí, lebo previnilcov prepadne strach, že ich označím verejne, a tak odtiaľ idú preč. Medzi nimi však boli aj niekoľkí cudzoložníci a vinní z incestu, a mnohí z oboch pohlaví, ktorí sami seba poškvrňujú; a boli nakoniec radi, že sa Mi mohli stratiť z očí.86,4

U mnohých však nešlo o to, že by nechceli byť vyliečení z takejto vášne, ale kvôli tomu, že sa hanbili! Lebo inak sa radili medzi vážených, dobre postavených ľudí a bolo by im to veľmi nepríjemné, že susedia by sa takto dozvedeli o ich telesnej slabosti. Akurát si neuvedomili, že sa tým prezradili, keď sa po Mojej dobre mienenej výzve rozpŕchli.86,5

Mnohí, ktorí zostali, hovorili: „Nie, na toho a toho by som to nikdy nepovedal!“ Iní sa zase nevedeli ubrániť smiechu a hovorili: „To si ale urobil šikovne! Niekto by sa ich mohol pýtať aj desať rokov a iste by v tomto smere od nich nedostal žiadnu odpoveď; ty si im však len láskavo ponúkol, že ich v tomto ohľade vyliečiš, – a pozri sa, všetci vzali nohy na plecia! Určite si mysleli: Ten, kto dokáže premeniť vodu na víno, by ich nakoniec vedel aj zavolať po mene a povedať: ,Ty si zhrešil takto a toľkokrát – a ty zase takto, a toľkokrát!‘ – a to by, pravdaže, nezniesli, a preto utiekli! Ale v tej chvíli nepomysleli na to, že takýmto útekom sa prezradia najviac! Nechceme ich zato odsudzovať – lebo naše vlastné slabosti nám nie sú neznáme, a tiež vieme, že najmúdrejšie je, keď si človek zametie pred vlastným prahom – no záležitosť je to aj tak smiešna, ak verili, že svojím útekom zabránia, aby boli ich hriechy prezradené tak, ako si ich predtým opísal! Nie, títo sú hlúpejší ako nosorožce z Perzie!“ 86,6

Hovorím Ja: „Nechajte ich ísť, zaslepených hlupákov! Pred ľuďmi sa hanbia, ale pred Bohom, ktorý vidí a skúša srdcia a obličky ľudí, pred Ním sa nehanbia! – Všetkým vám hovorím: Tento svetský pocit hanby je márny! Ako dlho ešte pobudnete na tomto svete?! Čoskoro im bude vzaté telo, ktoré im pripravilo toľko sladkých chvíľ! Nahí prídu na druhý svet, kde do najmenších podrobností bude zo striech hlásané všetko, čo kedy na tomto svete akokoľvek tajne urobili! Až potom bude ich údelom skutočná a trvalá hanba, ktorej sa tam nezbavia tak ľahko ako tu!86,7

Veru, hovorím vám všetkým: chlípnici, smilníci a neviestky nevojdú do Kráľovstva Božieho; ibaže by sa mocne odvrátili od svojho najhoršieho spôsobu života! Lebo viete – všetky ostatné hriechy pácha človek mimo svojho tela, a preto sa ich dokáže aj ľahšie zbaviť – lebo to, čo sa odohráva navonok, nepoškodzuje človeka tak veľmi ako to, čo sa odohráva v ňom! – Smilstvo sa však odohráva v človeku, poškodzuje dušu a ducha, a je preto najnebezpečnejším zo všetkých ziel! Preto sa mu vyhýbajte predovšetkým a utekajte pred ním ako pred morom; lebo zmyselné šteklenie je Satanov trik! Beda tomu, kto sa nechá chytiť Satanom! Nakoniec každý zistí, že vytrhnúť sa z pazúrov Satana je veľmi ťažké! Nevýslovné utrpenie a bolesti budú jeho údelom! Na toto si dávajte zvlášť pozor, inak nadíde čas a deň, ktorý sa vám vôbec nebude páčiť! Teraz si ale poďme oddýchnuť!“ 86,8

Viacerí z tých, ktorí išli so Mnou, sa odobrali do svojich domovov; avšak Moji učeníci, matka Mária a Moji bratia, teda päť Jozefových synov, zostali pri Mne.86,9

Čítať ďalej O titule