Veľké Evanjelium podľa Jána - Zväzok I

71 – Pán vylieči veliteľovu ženu. Pán svedčí o Otcovi. Jadro učenia.

Po tejto odpovedi sa veliteľa opýtam, či v tomto meste nie sú žiadni chorí. A veliteľ povie: „Priateľu, ak sa vyznáš aj v liečení, uzdrav moju ženu! Lebo už celý jeden rok trpí nejakým tajomným ochorením, ktoré nepozná žiaden lekár. Možno by hĺbka tvojej múdrosti dokázala rozpoznať tú chorobu a pomôcť žene dostať sa z nej!?“71,1

Hovorím Ja: „Vravím ti: tvoja žena je zdravá! Pošli po ňu!“71,2

Veliteľ tam hneď vyšle služobníka; tomuto vyjde veliteľova žena naproti – už ho čaká vo dverách úplne veselá a zdravá – a hneď sa s ním vyberie za veliteľom. Ten je ale nadovšetko užasnutý a hovorí Mi: „Priateľu! Ty si Boh!“71,3

Hovorím Ja: „Vy ľudia ste predsa všetci rovnakí! Kým neuvidíte znamenia, neveríte. Ale napriek tomu ste blažení, ak uveríte aspoň kvôli znameniam; ak ale niekto neuverí ani kvôli znameniam, ktoré robím, ten prepadol smrti. 71,4

Ale v budúcnosti budú blažení len tí ľudia, ktorí uveria nie kvôli znameniam, ale čisto kvôli Pravde Mojich Slov, a budú podľa nich žiť! Až vtedy nájdu títo v sebe pravý živý zázrak, ktorý sa nazýva večný život a ten im už potom nikto nebude môcť vziať.71,5

Teraz sa tešíš, že som tvoju ženu uzdravil čisto Vôľou Môjho srdca, a sám seba sa neustále pýtaš: „Ako je to možné?“ Ja ti ale hovorím: Ak by človek žil podľa vnútornej čistej Pravdy a sám vošiel do takejto Pravdy, a nemal už vo svojej Pravde žiadnu pochybnosť, mohol by horám obklopujúcim túto oblasť povedať: ,Zdvihni sa, a vrhni sa do mora!‘ – a hora by sa zdvihla a vrhla by sa do mora!71,6

Keďže ale v tebe, rovnako ako v mnohých iných, Pravda neprebýva, nielenže nedokážete konať také skutky, ale si navyše musíte aj veľmi lámať hlavu nad tým, že Ja, ktorý mám takú Pravdu v sebe vo všetkej plnosti, činím pred vašimi očami skutky, ktoré je možné činiť jedine mocou vnútornej živej Pravdy!71,7

Až v takejto Pravde sa viera, ktorá je v ľudskom duchu pravou rukou, stane živou a činuschopnou; a rameno ducha dosiahne ďaleko a koná veľké veci! 71,8

Ak ste v sebe cez takúto Pravdu dostatočne posilnili ramená svojho ducha, budete konať tak, ako som pred vami teraz konal Ja, a navyše jasne uvidíte, o koľko je to ľahšie, ako rukami tela zdvihnúť zo zeme kameň a hodiť ho pár krokov pred seba!71,9

Žite preto podľa tohto Môjho učenia! Buďte vykonávatelia, nie iba leniví poslucháči a obdivovatelia Mojich slov, učenia a skutkov, a aj vy sami tak prídete k tomu, čo teraz u Mňa tak veľmi obdivujete!71,10

Ja vám toto ale neodhaľujem zo Seba Samého, ale z Toho, ktorý Ma to pred svetom naučil. A je to On, o kom hovoríte, že je to váš Otec – vy ho ale nepoznáte, a ani ste ho nikdy nepoznali! Ale Ten, o kom hovoríte, že je vaším Otcom, je tým, od koho sú všetky veci: anjeli, Slnko, Mesiac, hviezdy a táto Zem so všetkým, čo je v nej a na nej!71,11

Ale ako tento Otec učil pred celým svetom Mňa, tak učím teraz Ja vás, aby sa Otec, ktorý teraz vo Mne žije, zabýval aj vo vás a vo vás, rovnako ako vo Mne, mohol dosvedčiť pravečnú čistú Pravdu z večného Prazákladu, ktorý sa nazýva a je Láskou v Bohu, ktorá je ale vlastným bytím Boha Samotného. 71,12

Preto sa nenechajte tak veľmi unášať znameniami, ktoré činím pred vašimi očami, aby ste nedospeli k mŕtvej, v súde ukotvenej viere, ktorá je k ničomu, ale žite a konajte podľa toho, čo vás učím, tak aj vy sami dospejete k tomu, čo na Mne teraz tak veľmi obdivujete; lebo vy všetci ste povolaní stať sa práve tak dokonalými, ako je dokonalý Otec na nebesiach! Teraz viete všetko; konajte podľa toho a sami v sebe sa presvedčíte, či som vám hovoril pravdu alebo nie! Skúšajte teda Moje učenie skutkom, ale s plným nasadením, veľmi vzdialeným od akejkoľvek vlažnosti, a až potom zistíte, či je toto učenie od človeka alebo od Boha!“71,13

Po tomto dôležitom poučení hovorí veliteľ: „Teraz vo mne začína svitať! V tom všetkom síce spočíva nezmerne hlboká múdrosť, ktorá je nám, obyčajným ľuďom, v prvom momente ťažko pochopiteľná; na tom ale veľmi nezáleží. Lebo ak môže človek dospieť k správnemu vhľadu až konaním, zanechávam teraz všetkého ďalšieho hĺbania a potom, ako ma Jonael uvedie do celého učenia, pristúpim hneď s plnou vážnosťou k činu. A pri tomto predsavzatí to zostane!“71,14

Hovorím Ja: „Tak je to dobre, priateľ Môj; ak však týmto spôsobom dospeješ k svetlu, nechaj potom toto svoje svetlo svietiť aj svojim bratom, a tým si v nebi pripravíš odmenu! – Teraz sa ale poberieme do Sychar, lebo aj tam mám ešte niečo vybaviť. Tak teda poďme!“71,15

Čítať ďalej O titule